Archives for the ‘ گروه سنی ب ’ Category

خورشیدی اینجا، خورشیدی آنجا

تاریخ تولید : ۱۳۶۸ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

كتاب، مجموعه اشعاري است پيرامون خورشيد و گل و شبنم،‌ كتاب و نيلوفر و باران، با زباني ساده و روان، و به همراه تصاويري ظريف و زيبا.

قیمت : ۱۱۰۰ ریالرنگ

تاریخ تولید : ۱۳۶۸ • Category: آموزشی, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as: ,

در اين كتاب، كوشش شده است با زباني ساده و تصويري، رنگها با كودكان سخن گويند و آنان را به دنياي وسيع خود راهنمايي كنند.

قیمت : ۳۸۰۰ ریال