Archives for the ‘ گروه سنی و ’ Category

هنر مرثیه‌خوانی ۴

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: گروه سنی و, مذهبی
Tagged as:

از سدۀ چهارم هجری و با حمايت آل‌بويه، يكي از آيين‌های مذهبی ايران، يعني مرثيه‌خوانی، در اين سرزمين پا گرفت. تاريخ نشان مي‌دهد كه تا پيش از رواج خط موسيقی (نت) در ايران، اگر مرثيه‌خوانی مرسوم نبود، بيشتر آهنگ‌های موسيقی ايرانی از ميان رفته و فراموش شده بود. اشعار مرثيه و تعزيه كه بر پايۀ اوزان و الحان موسيقي ساخته شده بود بهترين وسيله براي حفظ موسيقی و آهنگ‌های ملي ايرانی بوده، و با توجه به رايج نبودن خطی براي ثبت گوشه‌ها و آهنگ‌ها، نقش بسيار مهمی در نگهداری و انتقال آنها به نسل‌های آينده ايفا كرده است. روشن است كه در اين ميان «هنرمندان مرثيه‌خوان» تا چه پايه در حفظ موسيقی اين سرزمين نقش داشته‌اند، مرثيه‌خوانی هنری بود كه دانستن موسيقی، تسلط بر ادبيات و شناخت شعر، احاطه بر تاريخ، آگاهی از رموز سخنوری، آشنايی با هنر تصويرسازی، شناخت اصول روانشناسی مخاطب و بسياري نكته‌های ديگر از اركان آن به شمار می‌رفت؛ يعنی آنچه امروزه كمتر مورد توجه كسانی است كه به اين هنر می‌پردازند. در اين مجموعه نويسندۀ پژوهشگر حاصل دانش و يافته‌های خود را بر پايۀ روش علمی در دوازده دفتر گردآوری كرده و با آوانگاری بسياری از نوحه‌های قديمی و نگارش آهنگ‌های آنها به خط موسيقی، هر دفتر را به يك دستگاه موسيقی اختصاص داده است، تا هم بخشی از ميراث فرهنگی محفوظ ماند و هم راه علاقمندان به اين هنر هموارتر گردد.

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریالهنر مرثیه‌خوانی ۳

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: گروه سنی و, مذهبی
Tagged as:

از سدۀ چهارم هجری و با حمايت آل‌بويه، يكي از آيين‌های مذهبی ايران، يعني مرثيه‌خوانی، در اين سرزمين پا گرفت. تاريخ نشان مي‌دهد كه تا پيش از رواج خط موسيقی (نت) در ايران، اگر مرثيه‌خوانی مرسوم نبود، بيشتر آهنگ‌های موسيقی ايرانی از ميان رفته و فراموش شده بود. اشعار مرثيه و تعزيه كه بر پايۀ اوزان و الحان موسيقي ساخته شده بود بهترين وسيله براي حفظ موسيقی و آهنگ‌های ملي ايرانی بوده، و با توجه به رايج نبودن خطی براي ثبت گوشه‌ها و آهنگ‌ها، نقش بسيار مهمی در نگهداری و انتقال آنها به نسل‌های آينده ايفا كرده است. روشن است كه در اين ميان «هنرمندان مرثيه‌خوان» تا چه پايه در حفظ موسيقی اين سرزمين نقش داشته‌اند، مرثيه‌خوانی هنری بود كه دانستن موسيقی، تسلط بر ادبيات و شناخت شعر، احاطه بر تاريخ، آگاهی از رموز سخنوری، آشنايی با هنر تصويرسازی، شناخت اصول روانشناسی مخاطب و بسياري نكته‌های ديگر از اركان آن به شمار می‌رفت؛ يعنی آنچه امروزه كمتر مورد توجه كسانی است كه به اين هنر می‌پردازند. در اين مجموعه نويسندۀ پژوهشگر حاصل دانش و يافته‌های خود را بر پايۀ روش علمی در دوازده دفتر گردآوری كرده و با آوانگاری بسياری از نوحه‌های قديمی و نگارش آهنگ‌های آنها به خط موسيقی، هر دفتر را به يك دستگاه موسيقی اختصاص داده است، تا هم بخشی از ميراث فرهنگی محفوظ ماند و هم راه علاقمندان به اين هنر هموارتر گردد.

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریالهنر مرثیه‌خوانی ۲

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: گروه سنی و, مذهبی
Tagged as:

از سدۀ چهارم هجری و با حمايت آل‌بويه، يكي از آيين‌های مذهبی ايران، يعني مرثيه‌خوانی، در اين سرزمين پا گرفت. تاريخ نشان مي‌دهد كه تا پيش از رواج خط موسيقی (نت) در ايران، اگر مرثيه‌خوانی مرسوم نبود، بيشتر آهنگ‌های موسيقی ايرانی از ميان رفته و فراموش شده بود. اشعار مرثيه و تعزيه كه بر پايۀ اوزان و الحان موسيقي ساخته شده بود بهترين وسيله براي حفظ موسيقی و آهنگ‌های ملي ايرانی بوده، و با توجه به رايج نبودن خطی براي ثبت گوشه‌ها و آهنگ‌ها، نقش بسيار مهمی در نگهداری و انتقال آنها به نسل‌های آينده ايفا كرده است. روشن است كه در اين ميان «هنرمندان مرثيه‌خوان» تا چه پايه در حفظ موسيقی اين سرزمين نقش داشته‌اند، مرثيه‌خوانی هنری بود كه دانستن موسيقی، تسلط بر ادبيات و شناخت شعر، احاطه بر تاريخ، آگاهی از رموز سخنوری، آشنايی با هنر تصويرسازی، شناخت اصول روانشناسی مخاطب و بسياري نكته‌های ديگر از اركان آن به شمار می‌رفت؛ يعنی آنچه امروزه كمتر مورد توجه كسانی است كه به اين هنر می‌پردازند. در اين مجموعه نويسندۀ پژوهشگر حاصل دانش و يافته‌های خود را بر پايۀ روش علمی در دوازده دفتر گردآوری كرده و با آوانگاری بسياری از نوحه‌های قديمی و نگارش آهنگ‌های آنها به خط موسيقی، هر دفتر را به يك دستگاه موسيقی اختصاص داده است، تا هم بخشی از ميراث فرهنگی محفوظ ماند و هم راه علاقمندان به اين هنر هموارتر گردد.

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریالهنر مرثیه‌خوانی ۱

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: گروه سنی و, مذهبی
Tagged as:

از سدۀ چهارم هجری و با حمايت آل‌بويه، يكي از آيين‌های مذهبی ايران، يعني مرثيه‌خوانی، در اين سرزمين پا گرفت. تاريخ نشان مي‌دهد كه تا پيش از رواج خط موسيقی (نت) در ايران، اگر مرثيه‌خوانی مرسوم نبود، بيشتر آهنگ‌های موسيقی ايرانی از ميان رفته و فراموش شده بود. اشعار مرثيه و تعزيه كه بر پايۀ اوزان و الحان موسيقي ساخته شده بود بهترين وسيله براي حفظ موسيقی و آهنگ‌های ملي ايرانی بوده، و با توجه به رايج نبودن خطی براي ثبت گوشه‌ها و آهنگ‌ها، نقش بسيار مهمی در نگهداری و انتقال آنها به نسل‌های آينده ايفا كرده است. روشن است كه در اين ميان «هنرمندان مرثيه‌خوان» تا چه پايه در حفظ موسيقی اين سرزمين نقش داشته‌اند، مرثيه‌خوانی هنری بود كه دانستن موسيقی، تسلط بر ادبيات و شناخت شعر، احاطه بر تاريخ، آگاهی از رموز سخنوری، آشنايی با هنر تصويرسازی، شناخت اصول روانشناسی مخاطب و بسياري نكته‌های ديگر از اركان آن به شمار می‌رفت؛ يعنی آنچه امروزه كمتر مورد توجه كسانی است كه به اين هنر می‌پردازند. در اين مجموعه نويسندۀ پژوهشگر حاصل دانش و يافته‌های خود را بر پايۀ روش علمی در دوازده دفتر گردآوری كرده و با آوانگاری بسياری از نوحه‌های قديمی و نگارش آهنگ‌های آنها به خط موسيقی، هر دفتر را به يك دستگاه موسيقی اختصاص داده است، تا هم بخشی از ميراث فرهنگی محفوظ ماند و هم راه علاقمندان به اين هنر هموارتر گردد.

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریالخداوندگارکوچک (ازمجموعه گنجینه متون کهن)‏

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: گروه سنی و, متون کهن
Tagged as:

كتاب حاضر خلاصه‌اي ارزشمند از زندگي، شعر و شخصيت مولانا ارائه مي‌كند. اين خلاصه از زادگاه مولانا، بلخ، آغاز شده و به اوضاع اجتماعي و سياسي سرزمين ايران در زمان مولانا مي‌پردازد و آنگاه زندگي خود مولانا را مورد بررسي قرار مي‌دهد. بخش سال‌هاي كمال و آغاز شيدايي مولانا از بخش‌هاي جذاب كتاب است. در پايان نيز با نگاهي به «ديوان شمس» و اشاره‌اي به برخي ويژگي‌هاي آن، غزل‌ها و رباعي‌هاي زيبايي از مولانا چشم‌نواز احساس و انديشه خواننده شده است.

قیمت : ۱۲۰۰۰ ریالآشنایی با ده تفسیر قرآن کریم (ازمجموعه گنجینه متون دینی)‏

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: گروه سنی و, مذهبی
Tagged as:

كتاب حاضر با بررسي تفسير و معرفي تفاسير مهم اهل تسنن و تشيع بر قرآن كريم، خلاصه‌اي از ده تفسير مختلف را در اين حوزه گسترده و ارزشمند ديني ارائه مي‌دهد. مجموعه گنجينه متون مذهبي با هدف آشنا ساختن نوجوانان و جوانان با گنجينه‌هاي ارزشمند فرهنگي در حوزه علوم اسلامي فراهم آمده است. اين مجموعه با معرفي نويسنده هر متن و ويژگي‌هاي مهم كار او و نيز شرح واژه‌ها و مفاهيم دشوار، در پي آن است تا پلي باشد براي توجه بيشتر و رجوع به منابع اصلي در حوزه گنجينه‌هاي علوم اسلامي.

قیمت : ۲۱۰۰۰ ریالمحمد(ص) رسول خدا

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: گروه سنی و, مذهبی
Tagged as:

كتاب حاضر كه خلاصه‌اي از زندگي پيامبر اسلام براي مخاطبان كودك و نوجوان است توسط نويسنده‌اي غيرمسلمان نگاشته شده است. نويسنده كتاب كوشيده است تا برخلاف بيشتر مستشرقان و اسلام‌شناسان غربي، با نگاهي همدلانه و از درون به موضوع كتاب، روايتي واقع‌بينانه از زندگي پيامبر اسلام و ظهور آخرين دين الهي ارائه دهد. ويژگي مهم ديگر كتاب، تصاوير زيباي آن است كه تحت تاثير تصاوير كتاب «معراج‌نامه» اثر ميرحيدر شكل گرفته‌اند. مترجم كوشيده است تا با برطرف ساختن ضعف‌هاي اندك کتاب كه بيشتر در موارد تاريخي و برخي مفاهيم پايه‌اي در دين اسلام رخ داده است بر اعتبار اين كتاب ارزشمند بيفزايد.

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالسفری با گردباد (ازمجموعه گنجینه متون کهن)

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: گروه سنی و, متون کهن
Tagged as:

صائب تبريزي حدود ۹۰ سال عمر كرد. وفات او را در سال ۱۰۸۷ ثبت كرده‌اند. در تاريخ ادبيات ايران و حتي جهان، كمتر شاعري را مي‌توان سراغ گرفت كه در زمان زنده بودن، تا به اين درجه از شهرت و اعتبار رسيده باشد. ديوان اشعار صائب سوغات ارزشمندي بوده است كه سلاطين صفوي با افتخار براي پادشاهان عثماني و هند و ديگر كشورها مي‌فرستادند. به همين دليل، امروز بسياري از همان نسخه‌هاي مهم و معتبر در كتابخانه‌هاي استانبول و پاكستان و هند نگهداري مي‌شود. دنياي شعر صائب، از نظر دكتر عبدالحسين زرين‌كوب، دنياي يكرنگي و صلح است. در چنين دنيايي كه قلمرو روح اوست، كشمكش‌هايي كه هست، ظاهري است. زندگي كه درد و اندوه چاشني آن است، نزد وي پهنه سعي و عمل است و آنچه آن را معني مي‌دهد، چيزي جز همين سعي و عمل نيست. او توفيق رباني را نيز چيزي جز همت مردانه نمي‌داند و يادآوري مي‌كند كه انسان نبايد عنان خود را به دست ديگران بدهد، چون ديگران هميشه آن را در مصالح خوش صرف مي‌كنند. براي كساني كه جان عبرت‌پذير دارند، بسياري از سخنان صائب در باب حكمت عملي سرمشق واقعي گشته است.

قیمت : ۱۴۰۰۰ ریالهشت بهشت، گزیده گلستان سعدی (ازمجموعه گنجینه متون کهن )

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: گروه سنی و, متون کهن
Tagged as:

در ميان آثار سعدي و بلكه همه ادب پارسي، گلستان مقامي ارجمند يافته و از ديرباز همواره كتاب زندگي، آموزش و تربيت بوده و در كنار قرآن و چند كتاب ديگر در تمام خانه‌ها جاي داشته است. زيبايي و جاذبه كلام سعدي چنان بوده که مردم را از هر صنف و طبقه‌اي به خود جذب مي‌كرده است. آوازه سعدي كه در گذشته از اندلس تا چين را پر مي‌كرد اكنون نيز در ميان ملت‌هاي شرق و غرب جهان پراكنده است. سفرهاي دور و دراز، تجربه‌هاي فراوان و آشنايي گسترده با آداب و رسوم اقوام گوناگون، جهان بيني و بینش انساني سعدي را به پايه‌اي از جامعيت در عين انعطاف و مدارا رسانده است كه بسياري از مردم جهان نگاه و بينش او را رساتر و كارسازتر براي مشكلات انساني و اجتماعي يافته‌اند. در اين ميان، مردم پارسي زبان به موهبت همزباني با سعدي دو چندان از همدلي با او بهره‌ برده‌اند. كتاب حاضر كه در مجموعه گنجينه متون كهن با هدف آشنا ساختن نوجوانان و جوانان با گنجينه‌هاي ارزشمند فرهنگي فراهم آمده است، با ديباچه‌اي كوتاه و رسا در معرفي سعدي و آثار او، گزيده‌اي از گلستان را به همراه شرح لغات، نقد و بررسي حكايت‌ها، زيبا‌شناسي داستان‌ها و كليدهايي براي درك و دريافت و شناخت هرچه بهتر گلستان و سعدي ارائه مي‌دهد.

قیمت : ۲۲۰۰۰ ریالچهارمین جشنواره عکس کودک (مجموعه عکس)

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: تصویری, گروه سنی و
Tagged as:

نگاه كني به زمين، آسمان، انسان‌ها و خود. نگاه كني به رنج‌ها و شادي‌هاي مردم، به حادثه‌هاي تلخ و شيرين زندگي آنان، و به ياد بياور خاطره‌هاي خود را. اين‌بار از پنجره‌اي نگاه كني كه با دست‌هاي كوچكي به روي تو گشوده مي‌شود و به ياد بياور كودكي خود را.

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال