Archives for the ‘ گروه سنی و ’ Category

قصه گویی (٧)

تاریخ تولید : ۱۳۷۴ • Category: داستان, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی و
Tagged as:

قصه گو براي قصه گفتن گنجينه بزرگي در اختيار دارد. اصل كار در هنر قصه گويي خود قصه است. بدون قصه، قصه گو وجود ندارد. اما يك قصه گوي خوب، ماهر،‌ دانا و باحوصله است كه مي تواند با تشخيص زمان و مكان مناسب و چگونگي ارائه قصه، شنوندگان خود را مجذوب سازد. در اين جلد از سري كتابهاي قصه گويي، چند قصه جالب ارائه شده كه در پايان هر قصه، با ذكر كوتاهي از پيام قصه و طرح سؤالهايي، شنونده و خواننده هر چه بيشتر از قصه بهره مند مي شوند.

قیمت : ۱۶۰۰ ریالکتابهای مناسب (٦)

تاریخ تولید : ۱۳۷۴ • Category: فهرست, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی و
Tagged as:

اين كتاب ششمين جلد از سري كتابهايي است كه كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان به صورت مجموعه فهرستهايي با عنوان "كتابهاي مناسب" در اختيار اولياي تربيتي كودكان ونوجوانان، يعني پدران و مادران، مربيان و معلمان، مراكز آموزشي و تربيتي، ناشران و نويسندگان قرار مي دهد. دركتاب حاضر، ٤٨٧ عنوان كتاب از ناشران مختلف انتخاب شده و همچون كتابهاي قبلي، مشخصات عمومي، گروه سني مخاطب ودرجه قبولي هر كتاب درج شده است. در ادامه فهرست كتابهاي ناشران، فهرستي از انتشارات كانون در سالهاي ١٣٧٠ تا ١٣٧١ (از رديف ٤٨٩ تا ٥٥٥) نيز افزوده شده است.

قیمت : ۲۳۰۰ ریالکتابهای مناسب (٥)

تاریخ تولید : ۱۳۷۴ • Category: فهرست, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی و
Tagged as:

اين كتاب پنجمين جلد از سري كتابهايي است كه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به صورت مجموعه فهرستهايي با عنوان "كتابهاي مناسب" در اختيار اولياي تربيتي كودكان ونوجوانان، يعني پدران و مادران، مربيان و معلمان، مراكز آموزشي و تربيتي، ناشران و نويسندگان قرار مي دهد. دركتاب حاضر، ٢٠١ عنوان كتاب از ناشران مختلف انتخاب شده و همچون كتابهاي قبلي، مشخصات عمومي، گروه سني مخاطب و درجه قبولي هر كتاب درج شده است. در ادامة فهرست كتابهاي ناشران، فهرستي از انتشارات كانون در سال ١٣٦٩ (از رديف ١٧٧ تا ٢٠١) نيز افزوده شده است.

قیمت : ۲۰۰۰ ریالقصه گویی (٥)

تاریخ تولید : ۱۳۷۳ • Category: داستان, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی و
Tagged as:

قصه گو براي قصه گفتن گنجينه بزرگي در اختيار دارد. اصل كار در هنر قصه گويي خود قصه است. بدون قصه، قصه گو وجود ندارد. اما يك قصه گوي خوب، ماهر،‌ دانا و باحوصله است كه مي تواند با تشخيص زمان و مكان مناسب و چگونگي ارائه قصه، شنوندگان خود را مجذوب سازد. در اين جلد از سري كتابهاي قصه گويي، چند قصه جالب ارائه شده كه در پايان هر قصه، با ذكر كوتاهي از پيام قصه و طرح سؤالهايي، شنونده و خواننده هر چه بيشتر از قصه بهره مند مي شوند.

قیمت : ۱۵۰۰ ریالقصه گویی (٦)

تاریخ تولید : ۱۳۷۳ • Category: داستان, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی و
Tagged as:

قصه گو براي قصه گفتن گنجينه بزرگي در اختيار دارد. اصل كار در هنر قصه گويي خود قصه است. بدون قصه، قصه گو وجود ندارد. اما يك قصه گوي خوب، ماهر،‌ دانا و باحوصله است كه مي تواند با تشخيص زمان و مكان مناسب و چگونگي ارائه قصه، شنوندگان خود را مجذوب سازد. در اين جلد از سري كتابهاي قصه گويي، چند قصه جالب ارائه شده كه در پايان هر قصه، با ذكر كوتاهي از پيام قصه و طرح سؤالهايي، شنونده و خواننده هر چه بيشتر از قصه بهره مند مي شوند.

قیمت : ۱۶۰۰ ریالقصه گویی (١)

تاریخ تولید : ۱۳۷۲ • Category: داستان, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی و
Tagged as:

قصه گو براي قصه گفتن گنجينه بزرگي در اختيار دارد. اصل كار در هنر قصه گويي خود قصه است. بدون قصه، قصه گو وجود ندارد. اما يك قصه گوي خوب، ماهر،‌ دانا و باحوصله است كه مي تواند با تشخيص زمان و مكان مناسب و چگونگي ارائه قصه، شنوندگان خود را مجذوب سازد. در اين جلد از سري كتابهاي قصه گويي، چند قصه جالب ارائه شده كه در پايان هر قصه، با ذكر كوتاهي از پيام قصه و طرح سؤالهايي، شنونده و خواننده هر چه بيشتر از قصه بهره مند مي شوند.

قیمت : ۱۵۰۰ ریالقصه گویی (٢)

تاریخ تولید : ۱۳۷۲ • Category: داستان, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی و
Tagged as:

قصه گو براي قصه گفتن گنجينه بزرگي در اختيار دارد. اصل كار در هنر قصه گويي خود قصه است. بدون قصه، قصه گو وجود ندارد. اما يك قصه گوي خوب، ماهر،‌ دانا و باحوصله است كه مي تواند با تشخيص زمان و مكان مناسب و چگونگي ارائه قصه، شنوندگان خود را مجذوب سازد. در اين جلد از سري كتابهاي قصه گويي، چند قصه جالب ارائه شده كه در پايان هر قصه، با ذكر كوتاهي از پيام قصه و طرح سؤالهايي، شنونده و خواننده هر چه بيشتر از قصه بهره مند مي شوند.

قیمت : ۱۶۰۰ ریالقصه گویی (٤)

تاریخ تولید : ۱۳۷۲ • Category: داستان, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی و
Tagged as:

قصه گو براي قصه گفتن گنجينه بزرگي در اختيار دارد. اصل كار در هنر قصه گويي خود قصه است. بدون قصه، قصه گو وجود ندارد. اما يك قصه گوي خوب، ماهر،‌ دانا و باحوصله است كه مي تواند با تشخيص زمان و مكان مناسب و چگونگي ارائه قصه، شنوندگان خود را مجذوب سازد. در اين جلد از سري كتابهاي قصه گويي، چند قصه جالب ارائه شده كه در پايان هر قصه، با ذكر كوتاهي از پيام قصه و طرح سؤالهايي، شنونده و خواننده هر چه بيشتر از قصه بهره مند مي شوند.

قیمت : ۱۶۰۰ ریالقصه گویی (٣)

تاریخ تولید : ۱۳۷۲ • Category: داستان, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی و
Tagged as:

قصه گو براي قصه گفتن گنجينه بزرگي در اختيار دارد. اصل كار در هنر قصه گويي خود قصه است. بدون قصه، قصه گو وجود ندارد. اما يك قصه گوي خوب، ماهر،‌ دانا و باحوصله است كه مي تواند با تشخيص زمان و مكان مناسب و چگونگي ارائه قصه، شنوندگان خود را مجذوب سازد. در اين جلد از سري كتابهاي قصه گويي، چند قصه جالب ارائه شده كه در پايان هر قصه، با ذكر كوتاهي از پيام قصه و طرح سؤالهايي، شنونده و خواننده هر چه بيشتر از قصه بهره مند مي شوند.

قیمت : ۱۶۰۰ ریالنامنامۀ نیکان

تاریخ تولید : ۱۳۷۲ • Category: آموزشی, گروه اولیا و مربیان, گروه سنی و
Tagged as:

نام نيكو بهترين هديه اي است كه هر نوزاد در ابتداي زندگي اش از پدر و مادر خود مي گيرد؛ نامي كه هميشه با اوست، از او جدا نمي شود و همواره در شخصيت فردي و اجتماعي اش موثر است. در نخستين ماده كنوانسيون حقوق كودك - پذيرفته شده از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد - آمده است كه: ‘‘هر كودكي از آغاز تولد حق دارد كه داراي نامي باشد.‘‘ با اين حال، در آيين آسماني اسلام با نامگذاري حق كودك ادا نمي شود، بلكه تاكيد شده كه: ‘‘حق كودك اين است كه نام نيكو و زيبايي بر او بنهند.‘‘ در اين كتاب، گردآورنده تلاش كرده است كه نامهاي ارجمند حضرت رسول (ص)، حضرت فاطمه (س) و ائمه را در مجموعه اي در اختيار اولياي تربيتي و پدران و مادران قرار دهد.

قیمت : ۷۰۰ ریال