Archives for the ‘ انتشارات ’ Category

جمشید شاه

تاریخ تولید : ۱۳۴۶ • Category: داستان

و خداوند آسمان را آفريد و زمين، آب و گياهان را، حيوانات و پرنده ها و مردم را. آنگاه جمشيد را آفريد و او را پادشاه حيوانات و مردم كرد. در روزگار او نه زمستان بود و نه تابستان، نه بيماري و نه مرگ، و همه راضي و خوشحال بودند. به اين ترتيب، جمشيد سيصد سال پادشاهي كرد. كم كم زمين از حيوانات و مردم پر شد و علف براي گله ها و غذا براي مردم كمياب گشت. جمشيد غصه دار شد و براي چاره به فكرش رسيد كه پيش هرمزد، خداي خدايان،‌ برود و از او ياري بگيرد. آنگاه...

قیمت : ۲۵ ریالآفتاب در سیم ها

تاریخ تولید : ۱۳۴۶ • Category: علمی

در يكي ازافسانه هاي قديمي آمده است كه سه جادوگر حباب بلوري زيبايي به پسربچه اي دادند. جادوگران نور خورشيد را در اين حباب جاي داده بودند و همين باعث شد كه اين حباب همه جا را روشن كند. در دنياي واقعي استفاده از نور خورشيد در زمينه هاي مختلف زندگي بشر آن قدر گسترده و شگفت انگيز شده است كه اگر جادوگران افسانه ها مي شنيدند، از تعجب حيرت مي كردند. در كتاب حاضر، با ارائه تصاوير متناسب، بخشي از بهره برداريهاي بشر از نور خورشيد بيان شده است.

قیمت : ۳۱۰۰ ریالمهمانهای ناخوانده

تاریخ تولید : ۱۳۴۵ • Category: داستان

در ده كوچكي پيرزني زندگي مي كرد. يك شب باران تندي باريد و پيرزن كه مي خواست برود زير لحاف و گرم شود، چندبار صداي تق تق در را شنيد و هر بار با يك مهمان ناخوانده اي رو به رو شد. اول خاله گنجيشكه بود كه زير باران خيس شده بود. سپس مرغ پاكوتاه بود كه از شدت باران به پيرزن پناه آورده بود. آنگاه، آقا كلاغه و گربه و سگ پاسبون و آقا الاغه و... . صبح كه پيرزن از خواب بيدار شد، ديد كه در خانه اش خيلي خبرهاست و هر يك از مهمانها مشغول كاري است!

قیمت : ۳۰۰۰ ریال