Archives for the ‘ انتشارات ’ Category

آفتاب در سیم ها

تاریخ تولید : ۱۳۴۶ • Category: علمی

در يكي ازافسانه هاي قديمي آمده است كه سه جادوگر حباب بلوري زيبايي به پسربچه اي دادند. جادوگران نور خورشيد را در اين حباب جاي داده بودند و همين باعث شد كه اين حباب همه جا را روشن كند. در دنياي واقعي استفاده از نور خورشيد در زمينه هاي مختلف زندگي بشر آن قدر گسترده و شگفت انگيز شده است كه اگر جادوگران افسانه ها مي شنيدند، از تعجب حيرت مي كردند. در كتاب حاضر، با ارائه تصاوير متناسب، بخشي از بهره برداريهاي بشر از نور خورشيد بيان شده است.

قیمت : ۳۱۰۰ ریالسرگذشت نفت

تاریخ تولید : ۱۳۴۶ • Category: علمی

در اين كتاب، تاريخچه نفت از چند هزار سال پيش كه در نزديكي بغداد امروزي، قير كشف شد و بيان استفاده هاي مختلف آن در قيراندود كردن قايقها و كشتيها، در مجسمه سازي و غيره بازگو مي شود. بشر تا مدتها از اين آتش روان در ساختن ابزار جنگي بهره مي برده است تا اينكه نفت بتدريج به حوزه داروسازي راه مي يابد و سپس در دنياي جديد، جايگاه مهمي در اقتصاد كشورها مي يابد. شرح مختصري ازچگونگي استخراج نفت و چاههاي مهم آن در كشورهاي مختلف، سرگذشت نفت را به دنياي معاصر مي كشاند.

قیمت : ۴۰ ریالمهمانهای ناخوانده

تاریخ تولید : ۱۳۴۵ • Category: داستان

در ده كوچكي پيرزني زندگي مي كرد. يك شب باران تندي باريد و پيرزن كه مي خواست برود زير لحاف و گرم شود، چندبار صداي تق تق در را شنيد و هر بار با يك مهمان ناخوانده اي رو به رو شد. اول خاله گنجيشكه بود كه زير باران خيس شده بود. سپس مرغ پاكوتاه بود كه از شدت باران به پيرزن پناه آورده بود. آنگاه، آقا كلاغه و گربه و سگ پاسبون و آقا الاغه و... . صبح كه پيرزن از خواب بيدار شد، ديد كه در خانه اش خيلي خبرهاست و هر يك از مهمانها مشغول كاري است!

قیمت : ۳۰۰۰ ریال