Archives for the ‘ انتشارات ’ Category

کره ی ماه(از مجموعه کاوش در فضا)

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • Category: علمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

کتاب کره ی ماه از مجموعه کاوش در فضا به موضوع ماه به طور کلی می پردازد و موارد ذیل را در این باره طرح می کند و شرح می دهد: ماه/ ماه و آب/ اساطیر و سحر و جادو/ ساختمان کره ماه/ بدر و ماه نو/ تحقیق درباره کره ماه/ سنگ و غبار/ نیمه پنهان ماه/ دیدار از کره ماه/ پیاده روی در کره ماه/ ماه گرفتگی ها/ آینده/ تقویم وقایع علم نجوم و...

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالستارگان دنباله دار و سیارک ها(از مجموعه کاوش در فضا)

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • Category: علمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

کتاب ستارگان دنباله دار و سیارک ها، از مجموعه کاوش در فضا به موارد زیر اختصاص یافته است: سنگ های آسمانی/ ستارگان دنباله دار ـ یخ در فضا/ ستاره دنباله دار هالی/ دیپ امپکت/ جمع آوری غبار ستاره ای/ فرود در سطح یک ستاره دنباله دار/ سیارک ها/ کاوشگر فضایی نیر شومیکر/ غبار فضایی/ شهاب ثاقب/ سنگ های آسمانی/ برخورد سنگ های آسمانی با کره زمین و...

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالستارگان و کهکشان ها(از مجموعه کاوش در فضا)

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • Category: علمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

کتاب ستارگان و کهکشان ها از مجموعه کاوش در فضا به موارد ذیل می پردازد: آسمان شب/ تولد یک ستاره/ رنگ ستارگان/ مرگ یک ستاره/ صورتهای فلکی/ کهکشان ها/ کهکشان راه شیری/ ابرهای فضایی/ بیگ بنگ/ نظاره کردن ستارگان/ منظومه های شمسی/ در جست و جوی موجودات فضایی و...

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالسیارات دور(از مجموعه کاوش در فضا)

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • Category: علمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

کتاب سیارات دور از مجموعه کاوش در فضا شامل مباحثی است مثل: مشتری/ قمرهای مشتری/ زحل/ حلقه های زحل/ مأموریت به سوی زحل/ اورانوس/ نپتون/ گشت زنی کامل/ کوتوله ها/ آینده و...

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالخورشید(از مجموعه کاوش در فضا)

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • Category: علمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

در کتاب خورشید موارد زیر مطرح می شود: خورشید، ستاره ما، خورشید در اساطیر، اعلام وقت، عوامل حیات در کره زمین، درون خورشید، تولد خورشید، باد در فضا، توفانهای خورشیدی، مطالعه خورشید، خورگرفت ها، آینده، تقویم وقایع علم نجوم و...

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالچه کسی طوفان را آرام خواهد کرد؟

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • Category: ادبی, گروه سنی د

کتاب حاضر برگزیده آثار کودکان و نوجوانان جهان است که پیرامون مقاومت مردم غزه از سوی امور بین الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای گروه سنی د منتشر شده است.

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالهمین جا بمان (دفترهای ادبی ۱۰)

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • Category: ادبی, گروه سنی و
Tagged as:

دهمین مجموعه از دفترهای ادبی با عنوان «همین جا، بمان» برگزیده اشعار مراکز آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که به موضوع نیایش اختصاص دارد.

قیمت : ۱۸۰۰۰ ریالنوروز با دارا و سارا

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

نسیم به آرامی می وزید و با خود بوی خوش بهار را می آورد. بوی گل و شکوه، و بوی خوش عید نوروز آماده می شدند و چیزهای زیادی درباره آن یاد می گرفتند.

قیمت : ۱۲۰۰۰ ریالهمه چیز با یک تا

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • Category: سرگرمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

از امروز هیچ کاغذی را دور نریزید. از یک تکه کاغذ کوچک گرفته تا صفحه های روزنامه یا کاغذهای باطله؛ همه را نگه دارید.

قیمت : ۹۰۰۰ ریال… و صبر می اندوزیم (مجموعه شعر با موضوع مقاومت غزه)

تاریخ تولید : ۱۳۸۸ • Category: شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د

آن چه در این دفتر پیش روی شماست آثار برگزیده مسابقه «قصه غزه» است. آثاری که حرف دل پدیدآورندگان آنها را در هم نوایی با مقاومت غزه بیان می کند.

قیمت : ۹۰۰۰ ریال