Archives for the ‘ داستان ’ Category

مسافرخانه ی ماه نصفه

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

شیر کوچولو در باغ وحش به دنیا آمده بود. پشت میله های قفسی آهنی که از اول تا آخر آن فقط ده قدم بود. شیر کوچولو هر روز شیر مادرش را می خورد، با دُم او بازی می کرد، از سر و کولش بالا می رفت.

قیمت : ۱۶۵۰۰ ریالاسب پرنده

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • Category: داستان, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

آن شب، اصطبل دل گیر بود. دل اسب چران گرفته بود. هوای تازه می خواست. کسی را می خواست که با او حرف بزند.

قیمت : ۹۰۰۰ ریالکبوتر سفید کنار آینه

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • Category: داستان, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

دخترک پری سفید و پری آبی در دست داشت. می رفت، می رفت و به آسمان خیره بود و در جست و جوی کبوتر سفید بود.

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریالحرف آباد

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • Category: داستان, گروه سنی ب
Tagged as:

نوشته که دیگر ناامید شده بود با چشم های گریان به قد و بالای نقطه ها نگاهی کرد و گفت:«نه ... دیگر کار من تمام شده و از شما هم کاری بر نمی آید.»

قیمت : ۱۶۰۰۰ ریالبچه ی همه

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • Category: داستان, گروه سنی ب
Tagged as:

روزی در یک جنگل بزرگ چیز گردی پیدا شد... و بعد یک دفعه صدا کرد و شکست ترق!!! و یک جوجه با دهن باز افتاد بیرون...

قیمت : ۱۴۵۰۰ ریالرخش

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • Category: داستان, گروه سنی ه
Tagged as:

کم کم خاطره ها جان می گیرند و چیزهای زیادی را به یاد می آورم. صدای پای اسبها توی سرم است. افتاده ایم توی علف زارها و بیشه ها. زده ایم به گله ی آهوها. بوی آب و علف هوا را پر کرده است...

قیمت : ۱۲۰۰۰ ریالماهِ من… ماهِ ما…

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • Category: داستان, گروه سنی ب
Tagged as:

چوپان پیر به چهره تک تک بچه ها نگاه کرد و گفت:«بچه های من! اگر روزی ماه مال شما بود، با آن چه می کردید؟» بچه ها به فکر فرو رفتند. راستی اگر ماه زیبا و تابان مال آنها بود، با آن چه کار می کردند؟

قیمت : ۹۵۰۰ ریالقلب های نارنجی

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • Category: داستان, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

ناگهان از ذهن ساده گذشت: نکند دارد به او زنگ می زند آلما گویان از پله ها بالا رفت. در نیمه باز اتاق آلما را باز کرد. کسی توی اتاق نبود. دری که به ایوان باز می شد، باز مانده بود. حس نگران کننده ای او را جلو راند.

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریالجادوگر بیکار

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • Category: داستان, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

این یک کتاب معمولی نیست؛ زیرا هر قصه آن دارای سه پایان است. در حقیقت این کتاب وسیله ای است برای بازی کردن...

قیمت : ۱۲۰۰۰ ریالخداحافظ راکون پیر

تاریخ تولید : ۱۳۸۹ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

در صبح یک روز قشنگ بهاری، شش بچه خرگوش به دنیا آمدند. خرگوش مادر بچه ها را لیسید و بوسید و به خرگوش پدر گفت:«هنوز چیزی توی دلم تکان می خورد گمانم همان بچه هفتمی باشد.»

قیمت : ۱۵۰۰۰ ریال