Archives for the ‘ داستان ’ Category

راز

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: داستان, گروه سنی د
Tagged as:

مثنوی مولوی یکی از شاهکارهای گرانسنگ گنجینۀ زبان و ادب فارسی است که قرن هاست جویندگان راستین رستگاری و تشنگان دریای معرفت و حقیقت را راه نموده و سیراب ساخته است. خیزابه های خروشان این دریای معرفت چنان است که اکنون همه جویندگان و رهروان راه روشنایی و حقیقت را با هر زبانی شیفتۀ خود ساخته و هر روز در جامۀ ترجمه ای نو و به زبانی دیگر رهنمای گروه بسیاری از انسان ها می گردد. داستان راز یکی از داستان های شیرین و آموزندۀ این کتاب بزرگ است که دستیابی به دانش و حکمت را راز پنهان زندگی می داند و غافلان و فریفته شدگان به نمای زیبا و گذرای زندگی را به سوی آن فرا می خواند.

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالپرندۀ سخنگو

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: داستان, گروه سنی د
Tagged as:

مثنوی مولوی یکی از شاهکارهای گرانسنگ گنجینۀ زبان و ادب فارسی است که قرن هاست جویندگان راستین رستگاری و تشنگان دریای معرفت و حقیقت را راه نموده و سیراب ساخته است. خیزابه های خروشان این دریای معرفت چنان است که اکنون همه جویندگان و رهروان راه روشنایی و حقیقت را با هر زبانی شیفتۀ خود ساخته و هر روز در جامۀ ترجمه ای نو و به زبانی دیگر رهنمای گروه بسیاری از انسان ها می گردد. داستان پرندۀ سخنگو یکی از داستان های شیرین و آموزندۀ این کتاب بزرگ است که دانش و خرد را در هر سری ارزشمند شمرده و گرامی می دارد حتی اگر در سر یک پرندۀ کوچک باشد و نادانی و ابلهی را نکوهش می کند.

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالراز آن درخت

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: داستان, گروه سنی د
Tagged as:

مثنوی مولوی یکی از شاهکارهای گرانسنگ گنجینۀ زبان و ‏ادب فارسی است که قرن هاست جویندگان راستین رستگاری و ‏تشنگان دریای معرفت و حقیقت را راه نموده و سیراب ساخته ‏است. خیزابه های خروشان این دریای معرفت چنان است که ‏اکنون همه جویندگان و رهروان راه روشنایی و حقیقت را با ‏هر زبانی شیفتۀ خود ساخته و هر روز در جامۀ ترجمه ای نو ‏و به زبانی دیگر رهنمای گروه بسیاری از انسان ها می ‏گردد. داستان راز آن درخت یکی از داستان های شیرین و ‏آموزندۀ این کتاب بزرگ است که هم تأثیر دعا و راز و ‏نیاز به درگاه خداوندی را نشان می دهد و هم راه های ‏شگفت انگیز خداوند را در گرفتن انتقام از کسانی که خون ‏دیگران را به ناحق می ریزند باز می نماید.‏

قیمت : ‏۲۰۰۰۰‏ ریالقصه‌های کوتی‌کوتی

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

جانوري كه دهها جفت كفش دارد چگونه مي‌تواند بازي كند، به مدرسه يا مهماني برود، و يا پرواز كند؟ جوراب‌هايش را چگونه تميز مي‌ كند؟ اما كوتي‌كوتي همه اين كارها را دوست دارد و... اين كتاب شرح ماجراهاي يك بچه هزارپاست كه ماجراهايش هم به اندازه پاهايش بسيار زياد است.

قیمت : ۱۱۰۰۰ ریالآتش و دریا

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: داستان, گروه سنی ج
Tagged as:

هربار كه بر يكي از كوه‌هاي اژدها آتش روشن مي‌شد، بر كوه بعدي نيز آتشي ديده مي‌شد و همين‌طور بر كوه‌هاي بعدي تا قصر حاكم. آنگاه حاكم مي‌دانست كه مرزداران او بيدارند و هيچ دشمني از سوي دريا به سرزمين آنها حمله نكرده است. اما يك شب هيچ آتشي بر نخستين كوه روشن نشد و بيم آن مي‌رفت كه حاكم همه سربازانش را براي دفاع از آن سرزمين روانه سازد تا اينكه... .

قیمت : ۱۹۰۰۰ ریالسفرهای دارا و سارا در ایران (جلد چهارم: ارومیه)

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

سرزمين بزرگ و پهناور ما ايران، سرزمين چهار فصل، در هر گوشه و كنار خود سرشار از زيبايي‌ها و ديدني‌هاي طبيعي و بناهاي ارزشمند تاريخي مي‌باشد. اگر شما هم علاقمند به ديدن اين همه زيبايي در شهرهاي مختلف ايران هستيد، هرچه زودتر با دارا و سارا همراه شويد و از سفر خود لذت ببريد. مجموعه «سفرهاي دارا و سارا در ايران» همراه با نقاشي‌هاي زيبا و برجسته، ابتكار جديدي است در ارائه زيبايي‌ها و چشم‌اندازهاي لذتبخش از سراسر ايران؛ اين‌بار، اروميه.

قیمت : ۲۲۰۰۰ ریالپسران تُشمال

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: داستان, گروه سنی د
Tagged as:

روزگاری تُشمالی بود كه وقتی مي‌خواست بميرد از دار دنيا هيچ چيز براي پسرانش باقی نگذاشت، جز يك سرنا، يك دهل و يك آسياب دستی. هركدام از اين‌ها هم به يكی از پسران او رسيد. هر كدام از پسران سهم خود را برداشتند و به دنبال سرنوشت پر ماجرای خود رفتند. اين ماجرا را همراه تصاوير ساده و زيبا در اين كتاب بخوانيد. «مجموعه مرز پرگهر» تلاشی است براي بازگويی داستان‌های مناطق گوناگون ايران، هم به زبان فارسی و هم به گويش ويژه هر منطقه، با تصاويری متناسب با طبيعت و فرهنگ آن منطقه. دست اندركاران اين مجموعه اميدوارند، به رغم كمبود منابع مكتوب و معتبر درباره صحت گويش‌های ايرانی و ديگر كاستی‌ها، كوشش آنان موجب آشنايی هرچه بيشتر مردم با فرهنگ مناطق گوناگون اين سرزمين مي‌گردد.

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالبه همین سادگی (دفترهای ادبی ۱)

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: داستان, شعر, گروه سنی و
Tagged as:

دنياي ذهني كودكان و نوجوانان، فارغ از محدوديت‌هايي كه بر دست و پاي ذهن و زبان بزرگسالان قيد و بند مي‌نهد، آنگاه كه به زبان نوشتار درمي‌آيد، آينه‌اي روشن و گويا براي شناخت شخصيت و دنياي پيرامون آنهاست. كتاب حاضر مجموعه‌اي از آثار شعر و داستان اعضاي مراكز آفرينش‌هاي ادبي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان است.

قیمت : ۱۰۰۰۰ ریالدخترعمو، پسرعمو (دفترهای ادبی ۳)

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: داستان, گروه سنی و
Tagged as:

دنياي ذهني كودكان و نوجوانان فارغ از محدوديت‌هايي كه بر دست و پاي ذهن و زبان بزرگسالان قيد و بند مي‌نهد، آنگاه كه به زبان نوشتار درمي‌آيد، آينه‌اي روشن و گويا براي شناخت شخصيت و دنياي پيرامون آنهاست. كتاب حاضر مجموعه‌اي از آثار داستاني طنز اعضاي مراكز آفرينش‌هاي ادبي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان است.

قیمت : ۹۰۰۰ ریالسیصد و شصت و پنج روز بهار (دفترهای ادبی ۲)

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: داستان, شعر

دنياي ذهني كودكان و نوجوانان، فارغ از محدوديت‌هايي كه بر دست و پاي ذهن و زبان بزرگسالان قيد و بند مي‌نهد، آنگاه كه به زبان نوشتار در مي‌آيد، آينه‌اي روشن و گويا براي شناخت شخصيت و دنياي پيرامون آنهاست. كتاب حاضر مجموعه‌اي از آثار شعر و داستان اعضاي مراكز آفرينش‌هاي ادبي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان درباره پيامبر اكرم(ص) است، به اين اميد كه نگاه خوانندگان را با اين آينه روشن پيوند دهد.

قیمت : ۱۲۰۰۰ ریال