Archives for the ‘ داستان ’ Category

غنچه بر قالی

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: داستان, گروه سنی ج
Tagged as:

صفورا فکرهایش را کرده بود. تصمیم گرفته بود یک قالیچة کوچک ببافد؛ سجاده‌ای برای پدر که نقش یک گل در زمینة سفیدش باشد. وقتی این فکر را با پدرش در میان گذاشت، او حرفی نزد، فقط دستی به سر او کشید و لبخند زد، شاید او هم مثل مادر باور نمی‌کرد که در تمام ترکمن صحرا کسی بتواند گلی را روی سجاده نقش کند... . چشم های صفورا سنگینی می‌کرد. آن قدر روی دار قالی خم شده بود و یک ریز بافته بود که مهره‌های پشتش درد می‌کرد و دست هایش بی‌حس شده بود. نگران خشک شدن گل بود؛ گلی که حالا گلبرگ هایش وارفته بودند و بافتنش مشکل تر شده بود، تا اینکه ناگهان... . کتاب حاضر داستان دیگری است از غنچه‌های آرزو و امید، رنج و اندوه، عشق و انتظار و هزاران سخن نگفته که با قطره قطره خون دل قالیبافان گمنام این سرزمین در طول تاریخ بر نقش‌های گوناگون و شگفت‌انگیز قالی شکفته است.

قیمت : ۱۷۰۰۰ ریالآن بالا، این پایین

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف
Tagged as:

آن بالا، ستارۀ کوچک و مهربانی بود که زمین و مردمش را خیلی دوست داشت. این پایین، پیرزن تنها و فقیری بود که آن ستارۀ کوچک را نشان کرده بود و می‌گفت: این ستارۀ من است. آیا پیرزن می‌تواند ستاره‌اش را در کنار خود ببیند؟ آیا آدم ها می‌گذارند ستاره در کنار پیرزن روی زمین زندگی کند؟ در این داستان قشنگ، همراه با تصاویر زیبا، به این پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود.

قیمت : ۱۵۰۰۰ ریالطوطی و بقال

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: داستان, گروه سنی د
Tagged as:

مثنوی مولوی یکی از شاهکارهای گرانسنگ گنجینۀ زبان و ادب فارسی است که قرن هاست جویندگان راستین رستگاری و تشنگان دریای معرفت و حقیقت را راه نموده و سیراب ساخته است. خیزابه های خروشان این دریای معرفت چنان است که اکنون همه جویندگان و رهروان راه روشنایی و حقیقت را با هر زبانی شیفته خود ساخته و هر روز در جامۀ ترجمه ای نو و به زبانی دیگر رهنمای گروه بسیاری از انسان ها میگردد. داستان طوطی و بقال یکی از داستان‌های شیرین و آموزندة این کتاب بزرگ است که آدمی را بر حذر می‌دارد از اینکه کار ره‌یافتگان و پاکان را با خود قیاس کند و خود را چون آنان بپندارد، و از نعمت پیروی آنان و رسیدن به سعادت محروم ماند.

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالچشمه‌ی ماه

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: داستان, گروه سنی د
Tagged as:

مثنوی مولوی یکی از شاهکارهای گرانسنگ گنجینۀ زبان و ادب فارسی است که قرن هاست جویندگان راستین رستگاری و تشنگان دریای معرفت و حقیقت را راه نموده و سیراب ساخته است. خیزابه های خروشان این دریای معرفت چنان است که اکنون همه جویندگان و رهروان راه روشنایی و حقیقت را با هر زبانی شیفته خود ساخته و هر روز در جامۀ ترجمه ای نو و به زبانی دیگر رهنمای گروه بسیاری از انسان ها می گردد. داستان چشمۀ ماه یکی از داستانهای شیرین و آموزندۀ این کتاب بزرگ است که مقام زیرکی و خردمندی را در برابر زورمندی و تنومندی باز می‌نماید.

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالپیر چنگی

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: داستان, گروه سنی د
Tagged as:

مثنوی مولوی یکی از شاهکارهای گرانسنگ گنجینۀ زبان و ادب فارسی است که قرن هاست جویندگان راستین رستگاری و تشنگان دریای معرفت و حقیقت را راه نموده و سیراب ساخته است. خیزابه های خروشان این دریای معرفت چنان است که اکنون همه جویندگان و رهروان راه روشنایی و حقیقت را با هر زبانی شیفته خود ساخته و هر روز در جامۀ ترجمه ای نو و به زبانی دیگر رهنمای گروه بسیاری از انسان ها می گردد. داستان پیرچنگی یکی از داستان‌های شیرین و آموزنده این کتاب بزرگ است که گمشدگان در راه‌های بیهوده را به خود می‌آورد تا بیدار گشته و کعبة مقصود را بیابند.

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالروزی روزگاری

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: داستان, گروه سنی د
Tagged as:

مثنوی مولوی یکی از شاهکارهای گرانسنگ گنجینۀ زبان و ادب فارسی است که قرن هاست جویندگان راستین رستگاری و تشنگان دریای معرفت و حقیقت را راه نموده و سیراب ساخته است. خیزابه های خروشان این دریای معرفت چنان است که اکنون همه جویندگان و رهروان راه روشنایی و حقیقت را با هر زبانی شیفته خود ساخته و هر روز در جامۀ ترجمه ای نو و به زبانی دیگر رهنمای گروه بسیاری از انسان ها می گردد. کتاب حاضر مجموعة چندین داستان کوتاه مثنوی است که هر یک از راهی به درون آدمی راه می‌برند و بر روشنایی و خرد او می‌افزایند.

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالگنج و رنج

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: داستان, گروه سنی د
Tagged as:

مثنوی مولوی یکی از شاهکارهای گرانسنگ گنجینۀ زبان و ادب فارسی است که قرن هاست جویندگان راستین رستگاری و تشنگان دریای معرفت و حقیقت را راه نموده و سیراب ساخته است. خیزابه های خروشان این دریای معرفت چنان است که اکنون همۀ جویندگان و رهروان راه روشنایی و حقیقت را با هر زبانی شیفته خود ساخته و هر روز در جامۀ ترجمه ای نو و به زبانی دیگر رهنمای گروه بسیاری از انسان ها می گردد. آنچه بی‌رنج به دست آید به آسانی برباد رود، و آنچه در پی آن کوشش شایسته شود ماندگار و ثمربخش خواهد بود. داستان شیرین و آموزندۀ گنج و رنج هر دوسوی سکۀ زندگی را نشان می‌دهد.

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالنقاشان چینی و رومی

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: داستان, گروه سنی د
Tagged as:

مثنوی مولوی یکی از شاهکارهای گرانسنگ گنجینه زبان و ادب فارسی است که قرنهاست جویندگان راستین رستگاری و تشنگان دریای معرفت و حقیقت را راه نموده و سیراب ساخته است. خیزابه های خروشان این دریای معرفت چنان است که اکنون همه جویندگان و رهروان راه روشنایی و حقیقت را با هر زبانی شیفته خود ساخته و هر روز در جامه ترجمه ای نو و به زبانی دیگر رهنمای گروه بسیاری از انسانها می گردد. این داستان زیبا تلاش دو گروه انسان ها را در زندگی باز می نماید. آنان که پیرایه بر پیرایه می بندند و ظاهر زندگی را می آرایند و آنان که از پیرایه ها کناره می گیرند و به درون و معنای زندگی راه می برند. راستی کدام یک از این دو گروه برترند؟

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالآرزوی بزرگ ،خیلی بزرگ

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: داستان, گروه سنی د
Tagged as:

مثنوی مولوی یکی از شاهکارهای گرانسنگ گنجینۀ زبان و ادب فارسی است که قرن هاست جویندگان راستین رستگاری و تشنگان دریای معرفت و حقیقت را راه نموده و سیراب ساخته است. خیزابه های خروشان این دریای معرفت چنان است که اکنون همه جویندگان و رهروان راه روشنایی و حقیقت را با هر زبانی شیفته خود ساخته و هر روز در جامۀ ترجمه ای نو و به زبانی دیگر رهنمای گروه بسیاری از انسان ها می گردد. کتاب حاضر داستان مردی است که در زمان حضرت موسی(ع) آرزو داشت زبان جانوران را بیاموزد و اگر چه آرزویش برآورده شد اما خیری از آن ندید و خود گرفتار آرزویش گشت.

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالبازار عطاران

تاریخ تولید : ۱۳۸۶ • Category: داستان, گروه سنی د
Tagged as:

مثنوی مولوی یکی از شاهکارهای گرانسنگ گنجینۀ زبان و ادب فارسی است که قرن هاست جویندگان راستین رستگاری و تشنگان دریای معرفت و حقیقت را راه نموده و سیراب ساخته است. خیزابه های خروشان این دریای معرفت چنان است که اکنون همه جویندگان و رهروان راه روشنایی و حقیقت را با هر زبانی شیفتۀ خود ساخته و هر روز در جامۀ ترجمه ای نو و به زبانی دیگر رهنمای گروه بسیاری از انسان ها می گردد. کتاب حاضر مجموعه سه داستان از داستان های شیرین و آموزندۀ مثنوی است.

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال