Archives for the ‘ شعر ’ Category

خدایا تو خوبی

تاریخ تولید : ۱۳۸۲ • Category: شعر, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

مجموعه شعرهايي از بعضي شاعران معاصر که در آنها خوبي خداوند از نگاه و احساس شاعران وصف شده است و مي تواند کمکي باشد به پدر مادرها تا به بعضي از پرسشهاي کودکان خود دربارة خداوند آسانتر و روشنتر پاسخ دهند.

قیمت : ۶۳۰۰ ریالکلاغه به خونه اش نرسید

تاریخ تولید : ۱۳۸۱ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

کتاب، شعر کوتاهي است درباره کلاغ، کلاغ قصه ها که پر از ترانه مي پرد، ولي به گوش هيچ کس ترانه اش نمي رسد، مثل خودش که هيچ وقت به خانه اش نمي رسد.

قیمت : ۳۶۰۰ ریالنردبانی از ستاره

تاریخ تولید : ۱۳۸۱ • Category: شعر, گروه سنی د
Tagged as:

مجموعه شعرهاي ساده و زيبا از آسمان و خورشيد و دريا و چلچله ها و برف. سوار بر نردبان شعر و ترانه مي توان به ستاره ها رسيد و رؤياي کودکان را زيباتر ساخت.

قیمت : ۳۸۰۰ ریالخواب خوب

تاریخ تولید : ۱۳۸۱ • Category: شعر, گروه سنی د
Tagged as:

اين کتاب مجموعة اشعاري است به زبان ساده از فصلهاي گوناگون خاطرات شاعر که با نقاشيهاي زيبايي همراه شده است.

قیمت : ۹۶۰۰ ریالباشد که به خورشید تو پیوندیم

تاریخ تولید : ۱۳۸۱ • Category: شعر, گروه سنی ج, گروه سنی د
Tagged as:

اين کتاب مجموعه ارزشمندي است در معرفي بسياري از شعراي بزرگ ايران. شرح حال کوتاهي از هر شاعر به اضافه نمونه کوتاهي از شعر او به زبان ساده به نوجوانان و جوانان ارائه شده است. کوشش گردآورنده و کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان در معرفي سرمايه هاي گرانسنگ ادبي و عرفاني اين فرهنگ به دوستداران و نوجوانان علاقه مند قابل تحسين است.

قیمت : ۸۶۰۰ ریالیک آسمان گنجشک

تاریخ تولید : ۱۳۸۱ • Category: شعر, گروه سنی ج
Tagged as:

مجموعه شعرهاي زيبايي از يک شاعر جوان افغاني که نشانگر همدلي و نزديکي زباني و فرهنگي بين دو کشور ايران وافغانستان است. کتاب با تصاوير ساده و زيبايي تزيين شده است.

قیمت : ۸۰۰۰ ریالمن و خواب جنگل

تاریخ تولید : ۱۳۸۱ • Category: شعر, گروه سنی ب, گروه سنی ج
Tagged as:

داستاني از جنگل و خورشيد و باران به شعر زيبا براي کودکان. اين داستان پر ترانه با تصاوير زيبايي نيز همراه شده است.

قیمت : ۴۳۰۰ ریالسفرنامه بوی گل

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: شعر, گروه سنی د
Tagged as:

سفرنامة بوي گل نام يکي از سروده هايي است که مجموعه اي از آنها در اين کتاب آمده است. زبان و موضوع سروده ها ساده و زيباست، به همراه نقاشيهايي که زينت بخش کتاب است.

قیمت : ۲۰۰۰ ریالبرگزیده شعرهای شهریار

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

چنين گزينه هايي از گنجينه عظيم شعر فارسي و ارائه متناسب آنها با ظرفيت مخاطبان موجب آشنايي نوجوانان وجوانان با ميراث گرانقدر ادبي و فرهنگي کشور مي شود. اين برگزيده از يکي از شاعران بزرگ معاصر و با توجه به تحولي که از عصر مشروطه به اين سو در شعر فارسي صورت گرفته نيز تهيه شده است.

قیمت : ۲۶۰۰ ریالکسی شبیه بهار

تاریخ تولید : ۱۳۸۰ • Category: شعر, گروه سنی د
Tagged as:

مجموعه شعرهايي از يکي از برادران بسيجي با نگاه يک بسيجي به اشياء و انسانها.

قیمت : ۳۵۰۰ ریال