Archives for the ‘ علمی ’ Category

آفتاب در سیم ها

تاریخ تولید : ۱۳۴۶ • Category: علمی

در يكي ازافسانه هاي قديمي آمده است كه سه جادوگر حباب بلوري زيبايي به پسربچه اي دادند. جادوگران نور خورشيد را در اين حباب جاي داده بودند و همين باعث شد كه اين حباب همه جا را روشن كند. در دنياي واقعي استفاده از نور خورشيد در زمينه هاي مختلف زندگي بشر آن قدر گسترده و شگفت انگيز شده است كه اگر جادوگران افسانه ها مي شنيدند، از تعجب حيرت مي كردند. در كتاب حاضر، با ارائه تصاوير متناسب، بخشي از بهره برداريهاي بشر از نور خورشيد بيان شده است.

قیمت : ۳۱۰۰ ریال