Archives for the ‘ علمی ’ Category

چرا چنین است؟

تاریخ تولید : ۱۳۷۲ • Category: علمی, گروه سنی د
Tagged as:

يكي از هنرهايي كه يا كم به دست مي آيد و يا دير، هنر نگاه كردن دقيق و كنجكاوانه به اشيا و اطراف خود است. كشف پديده ها و اشياي بيشتر در محيط زندگي، و ارتباط و تناسب آنها با يكديگر، نياز به دقت و توجه و طرح پرسشهاي زياد دارد. پرسشهايي كه در اين كتاب مطرح شده است،‌حس كنجكاوي شما را نسبت به طبيعت تحريك كرده و فكر شما را به تكاپو در جستجوي پاسخ برمي انگيزد. بسياري از اطلاعات مهم و اساسي زندگي نيز در گرو نگرش دقيق و پاسخهاي درست به اين نوع پرسشهاست.

قیمت : ۱۶۰۰ ریالآب و گردش آن در طبیعت

تاریخ تولید : ۱۳۷۲ • Category: علمی, گروه سنی ج, گروه سنی د

كشاورزي بر دو عامل آب و خاك استوار است. اگر خاك مرغوبي در اختيار نباشد، هنوز امكان اصلاح و كاشت آن وجود دارد، ولي بدون آب مرغوبترين زمينها را بايد به حال خود و بي مصرف رها كرد. در كشورها،‌ هكتارها زمين مرغوب به علت كمبود آب به زير كاشت نرفته و در بسياري از زمينهاي كاشته شده نيز گاه به علت كمبود آب در مواقع بحراني و گرما،‌ حجم زيادي از محصولات از بين رفته است. ترجمه اين كتاب كه از انتشارات سازمان خوار و بار و كشاورزي جهاني است، به منظور آشنايي هر چه بيشتر همگان با اين ماده حياتي،‌ و پس از تطبيق با محيط و شرايط آب و هوايي ايران،‌ صورت گرفته است؛ به اين اميد كه در پيشبرد كشاورزي كشور مفيد و مؤثر واقع شود.

قیمت : ۱۶۰۰ ریالبناهای تاریخی ١ (اهرام مصر)

تاریخ تولید : ۱۳۷۱ • Category: علمی, گروه سنی ه, گروه سنی د
Tagged as:

به اعتقاد مصريان باستان، مرگ آغاز يك زندگي نوين و جاودان در دنياي ديگر بود. به همين دليل در اين زندگي تداركات لازم و احتياطي براي زندگي آينده را فراهم مي كردند. چون زندگي در اين جهان كوتاه بود، مصريها خانه هاي خود را از گل مي ساختند. ولي براي زندگي جاودان مقبره هاي خود را از سنگ مي ساختند. مقبره فرعونها از نظر شكوه، بسيار با عظمت ساخته مي شد؛ چرا كه معتقد بودند آنها بعد از مرگشان به خدايي مي رسند. مطالب اين كتاب با تكيه بر شواهد موجود از ويرانه هاي معابد كه هنوز در مصر پابرجاست، نوشته شده است.

قیمت : ۳۷۰۰ ریالچیستانهای علمی

تاریخ تولید : ۱۳۶۸ • Category: علمی, گروه سنی ج
Tagged as:

كتاب، مجموعه سؤالاتي است كه كنجكاوي كودكان را به شناخت دنياي اطراف خود بيشتر مي كند. اين مجموعه به همراه پاسخهاي گاه زيركانه و نيز تصاوير متناسب با پرسش و پاسخها، آغاز خوبي ورود كودكان براي در دنياي علم و دانش است.

قیمت : ۱۰۰۰۰ ریالسفر نفت

تاریخ تولید : ۱۳۶۷ • Category: علمی

در زمين شناسي قانوني وجود دارد كه مي گويد:“زمان حال،‌ كليد زمان گذشته است.“ يعني با بررسي شرايط امروزي مي توان تصوري از وضعيت گذشته زمين به دست آورد. اين قانون را مي توان در مورد جانداران نفت ساز نيز به كار برد. در گذشته، تصور عمومي بر اين بود كه نفت در اثر واكنشهايي كه به كمك انرژي خورشيد يا حرارت درون زمين، بين دي اكسيد كربن (CO٢) و آب و مواد معدني صورت مي گيرد،‌به وجود آمده است. اما امروزه ديگر شكي باقي نمانده كه نفت و گاز طبيعي به همراه زغال سنگ، از باقيمانده لاشه جانداراني كه در گذشته هاي دور و نزديك زندگي مي كرده اند،‌درست شده است. به همين دليل، اين گونه مواد انرژي زا را سوختهاي فسيلي نيز نامگذاري كرده اند. كتاب،‌جستجويي علمي است در باب نفت از حال به گذشته و همسفر شدن با آن از گذشته به حال.

قیمت : ۱۰۰۰۰ ریالسفر دانه ها

تاریخ تولید : ۱۳۶۶ • Category: علمی

بارها ديده ايد كه در شكاف ديوارها، بالاي آنها يا لبه پشت بامها گياهاني روييده اند، يا آنكه در نقاط دوردست كوهستان، درختان و بوته هاي مختلفي رشد كرده اند. درچنين جاهايي، هيچ كس گياهي نمي كارد. پس آنها چگونه به اين جاها راه يافته اند؟ بايد دانه آنها به طريقي به اين نقاط رسيده باشد؛ اما چگونه؟ دانه از هنگامي كه به وجود مي آيد تا آنگاه كه در خاك مي نشيند سفري پر ماجرا را پشت سر مي گذارد، سفري پر از شگفتي كه براي پي بردن به گوشه اي از رازهاي آن بايد بسيار دقيق بود. در اين كتاب، با ديدن تصاويري زيبا، مي توانيد سفر بعضي از اين دانه ها را دنبال كنيد.

قیمت : ۲۵۰۰ ریالکانیها را بشناسیم

تاریخ تولید : ۱۳۶۶ • Category: علمی

در زندگي روزمره با انواع مختلف كانيها سر و كار داريم، بنابراين شناسايي علمي آنها، در واقع شناسايي رشته هاي مختلف صنعت است كه از اين مواد تغذيه مي كنند. در اين كتاب، سعي شده است با ارائه تصاوير متناسب، آخرين اطلاعات علمي در اين زمينه- زمينه اي كه يكي از رشته هاي مهم علوم و فنون براي نوجوانان است و هنوز هيچ كتاب عمومي در اين زمينه به زبان فارسي منتشر نشده است- با زباني ساده و آشنا براي خوانندگان نوجوان، و حتي سنين بالاتر، بيان گردد. براي كساني كه مي خواهند به دنياي علم شيمي وارد شوند، اين كتاب مي تواند منبع مهمي از اطلاعات مفيد به شمار آيد.

قیمت : ۸۰۰۰ ریالدر جستجوی مواد معدنی

تاریخ تولید : ۱۳۶۶ • Category: علمی

پس از آشنايي با كانيها و ديگر مواد معدني، بايد دانست كه چگونه به دنبال آنها بود و آنها را پيدا كرد. مقصود از اين جستجو، مجموعه فعاليتهايي است كه منجر به يافتن محل ماده معدني مي شود. پس از آن نيز بايد استعداد واقعي منطقه از نظر ذخاير معدني و ارزش اقتصادي آن روشن شود. به مجموعه اين گونه عمليات، فعاليتهاي اكتشافي تفصيلي يا ارزيابي گفته مي شود. گرچه روشهايي كه براي جستجو و اكتشاف منابع معدني به كار مي رود،‌عموما پيچيده بوده و نياز به پايه هاي رياضي، فيزيك و شيمي نسبتا بالايي دارد، ولي در اين كتاب سعي شده است كه اين روشها به سادگي تشريح شده و از مباحث تخصصي خودداري گردد.

قیمت : ۷۵۰ ریالدور، نزدیک، و نزدیکتر

تاریخ تولید : ۱۳۶۶ • Category: علمی

كتاب حاضر دريچه اي است بر دنياي پهناور: زمين و خورشيد و آسمان،‌رود و جنگل و صحرا، و... تصاوير بسيار زنده و زيباي ارائه شده مي تواند موجبب ترغيب كردن كودكان به نگرش دقيقتر به دنياي اطراف آنها شود.

قیمت : ۲۸۰ ریالانسان و حرکت

تاریخ تولید : ۱۳۶۶ • Category: علمی

از مهمترين كارهاي بدن انسان حركت است كه هم باعث زنده ماندن انسان و هم موجب لذت بردن از زندگي است. حركت نتيجه فعاليت هماهنگ استخوان بندي و ماهيچه هاست. بيشترين قسمت وزن بدن انسان را همين استخوان بندي و ماهيچه ها تشكيل مي دهند. هر ماهيچه يك عضو است كه از چند نوع بافت درست شده و تخصص اصلي آنها منقبض شدن، يعني كوتاه شدن و ايجاد حركت است. آشنايي با سيستم استخوان بندي و ماهيچه هاي بدن، علاوه بر اعجاب از اين همه اعضا و روابط شگفت انگيز در ساختمان بدن انسان، موجب دقت و توجه بيشتر در سالم نگه داشتن آنها نيز مي شود. كتاب حاضر در اين زمينه مهم، اطلاعات ارزشمندي را به همراه تصاويري متناسب و دقيق در اختيار شما قرار مي دهد.

قیمت : ۵۰۰۰ ریال