Archives for the ‘ پویانمایی ’ Category

کلاغی که می خواست قویترین باشد

تاریخ تولید : ۱۳۷۷ • Category: پویانمایی
Tagged as:

کلاغي متولد مي شود. او که قصد دارد قوي ترين کلاغ دنيا باشد، با همه موجودات درمي افتد و بر همه پيروز مي شود. او که ديگر کسي را براي نبرد نمي يابد. با تصوير خود در آب به جنگ مي پردازد . اما غلبه بر خود بسيار دشوار است و... .
حکایت مرد و دریا

تاریخ تولید : ۱۳۷۷ • Category: پویانمایی
Tagged as:

دو دوست که يکي ثروتمند است که کتابهاي بسياري جمع آوري کرده و ديگري فقير است همسفر يک ملوان مي شوند. در راه، مرد ثروتمند با سخنانش مرد فقير را مي آزارد و... .
یار هم، کنار هم

تاریخ تولید : ۱۳۷۷ • Category: پویانمایی
Tagged as:

يک دختر کوچک روستايي که از تنهايي خسته شده، به کتابي فکر مي کند و آن را مي خواند. کتاب با او دوست مي شود و... .
احمد باید بپرسد

تاریخ تولید : ۱۳۷۷ • Category: پویانمایی
Tagged as:

احمد پسري هفت ساله است که اجازه انجام کاري ندارد. او هميشه به خاطر کارهايش سرزنش مي شود و نمي داند چرا نبايد آن کارها را انجام دهد.
سکوت

تاریخ تولید : ۱۳۷۷ • Category: پویانمایی
Tagged as:

مردي سعي مي کند که تابلوي سکوت را بر ديوار يک کتابخانه عمومي نصب کند و ... .
سکوت بی موقع

تاریخ تولید : ۱۳۷۶ • Category: پویانمایی
Tagged as:

مريم و زهرا در حياط مشغول بازي هستند. آنها با هم اختلاف پيدا مي کنند و کلاغ ها با بهره گرفتن از اين فرصت، انگورهاي باغچه را غارت مي کنند. در اين ميان گربه هم براي شکار ماهي لب حوض مي آيد که... .
لانه گنجشک کوچولو

تاریخ تولید : ۱۳۷۶ • Category: پویانمایی
Tagged as:

گنجشک کوچولو که هنوز قادر به پرواز نيست، بدون توجه به نصيحت هاي مادرش به بازيگوشي مي پردازد و از لانه دور مي شود. او که نمي تواند راه بازگشت را بيابد، سرگردان و اندوهگين را به راه خود ادامه مي دهد، تا اينکه به پيرمردي مي رسد که سوار بر يک گاري است. سرانجام، گنجشک با کمک پيرمرد و اسبش راه لانه را پيدا مي کند.
اصحاب فیل

تاریخ تولید : ۱۳۷۶ • Category: پویانمایی
Tagged as:

به فرمان پروردگار، مرغان ابابيل با سنگباران کردن اصحاب فيل، آنها را نابود مي کنند.
یکی کم است

تاریخ تولید : ۱۳۷۶ • Category: پویانمایی
Tagged as:

پسرکي روستايي از مال دنيا فقط يک مرغ دارد، پسر خيلي تنبل و بيکاري است، به طوري که در خانه اش هيچ چيز پيدا نمي شود و مرغ بيچاره هميشه گرسنه است. روزي مرغ از گرسنگي براي يافتن آب و دانه راهي خانه همسايه مي شود. وقتي پسر براي گرفتن مرغ به آنجا مي رود، زن همسايه با سبدي پر از تخم مرغ جلوي او ظاهر مي شود و از او مي پرسد که مرغش در روز چند تخم مي گذارد. پسر که طمع و زياده طلبي در وجودش زبانه مي کشد، به دروغ مي گويد که روزي دو عدد و... .
مریم

تاریخ تولید : ۱۳۷۵ • Category: پویانمایی
Tagged as:

كوچك ترين دختر يك خانواده، آن قدر در مصرف صرفه جويي مي كند كه دچار ماجرايي عجيب مي شود. اين ماجرا كه معلوم نيست در خواب يا بيداري براي او اتفاق مي افتد. سبب مي شود تا مريم پي ببرد