Archives for the ‘ آموزشی ’ Category

پارچه ها

تاریخ تولید : ۱۳۶۴ • Category: آموزشی

در اطراف ما اشياي بي مصرف زيادي است كه با كمي دقت و حوصله مي توان از آنها آثار جالب و هنري به وجود آورد. فكر مي كنيد بتوان از تكه پارچه هاي بي مصرف، تابلوهاي زيبا درست كرد؟ در اين كتاب، به كمك تصاوير و نمونه هاي زيبا، شيوة ساختن چند تابلوي نقاشي زيبا از تكه پارچه هاي مختلف ارائه مي شود.

قیمت : ۳۴۰ ریالتربیت از دیدگاه معصومین علیهم السلام

تاریخ تولید : ۱۳۶۴ • Category: آموزشی

در مكتب اسلام، آنچه به عنوان زيربنا و اساس حركتهاي فكري و عملي انسان پذيرفته شده است، اعتقادات و باورهايي است كه انسان در عمق وجود خويش بدانها پايبند است. از آنجا كه “تربيت“ رابطه مهمي با اين باورها و اعتقادات قلبي دارد، نقشي مهم و اساسي نيز در پرورش انسانهاي شايسته و هدفمند مي يابد. تمام دستورالعملهاي مكتبي كه در فرمايشات معصومين (٤) آمده است، يا او را آماده و پذيراي حق مي كند تا باورهاي مكتبي را در قلب خويش جاي دهد، يا اينكه زمينه را براي طرد باورهاي غلطي كه احيانا قبلا در دل او وارد شده است، مهيا مي سازد. در كتاب حاضر، بنا به نقش مهم تربيت در زمينه سازي و تهذيب شخصيت، مجموعه مفيدي از نظريات و دستورات و توصيه هاي تربيتي پيشوايان رشد و هدايت ارائه شده است.

قیمت : ۱۲۰ ریالاستاد خیمه شب بازی می آموزد

تاریخ تولید : ۱۳۶۳ • Category: آموزشی

يك شب كه به عروسي رفته بوديم، برنامه خيمه شب بازي اجرا شد. خيلي ها مي خنديدند، اما ما كه محو تماشاي عروسكها شده بوديم، از تعجب خشكمان زده بود. پس از پايان برنامه، من و دوستانم پرسيديم: عروسكها چطور مي خنديدند و مثل آدمها حرف مي زدند؟ ناگهان از داخل خيمه مردي دستش را بيرون آورد و گفت: آفرين به شما،‌آدم دانا و فهميده هميشه مي خواهد از كارها سر دربياورد. احتمالا شما هم علاقه داريد آنچه را استاد آنها بعدا به ما گفت، بشنويد، در اين صورت... .

قیمت : ۲۳۰ ریالدفتر نقش (١)

تاریخ تولید : ۱۳۶۳ • Category: آموزشی

هنر اسلامي ايران گنجينه عظيمي است با جايگاهي ويژه در فرهنگ و تمدن اين سرزمين. وظيفه ماست كه اين ميراث هنري را شناخته، بدرستي ازآن بهره ببريم و بر آن هم بيفزاييم. نقش و نگارها قسمتي از اين گنجينه بي نظير هستند كه جزء مهمي از معماري شهرهاي قديمي ما را تشكيل مي دهند؛ همانها كه نمونه هاي زيباي آجركاري و كاشي كاري در مساجد و بناهاي تاريخي آنها به چشم مي خورد. هدف از ارائه اين نقش و نگارها، معرفي بخشي از اين ميراث بزرگ فرهنگي و هنري است. با رنگ آميزي نقشهاي زيباي اين دفترها ، فرزند شما بهتر مي تواند با نقوش تاريخي فرهنگ خود آشنا شود.

قیمت : ۱۹۰۰ ریالچهار فصل (١) (بهار و تابستان)

تاریخ تولید : ۱۳۶۳ • Category: آموزشی

آشنايي كودكان با فصلهاي مختلف سال، جدا از آب و هواي متفاوت و آشكار شدن آنها، از راه آشنايي با گلها و ميوه هاي رنگارنگ هر فصل است. در اين كتاب نيز با زبان ساده و روان شعري و به كمك ارائه تصاوير شاد و زيبا، فصلهاي مختلف سال به بچه ها معرفي شده است.

قیمت : ۳۶۰۰ ریالچهار فصل(٢) (پاییز و زمستان)

تاریخ تولید : ۱۳۶۳ • Category: آموزشی

فصلها مثل هم نيستند. آيا تفاوتهاي آنها را با يكديگر مي دانيد؟ آيا در فصل پاييز و زمستان، گلها و ميوه ها هم مثل بچه ها لباسهاي بيشتر و گرمتر مي پوشند؟ در اين كتاب، با زبان ساده و روان شعري و به كمك ارائه تصاوير شاد و زيبا، فصلهاي پاييز و زمستان به بچه ها معرفي مي شود.

قیمت : ۵۰ ریالرنگها

تاریخ تولید : ۱۳۶۳ • Category: آموزشی

در اين كتاب، با استفاده از اشيا، حيوانات و گياهان، سعي شده است تا رنگهاي مختلف در زمينه هاي واقعي آنها به كودكان معرفي شود. شيوه كار، ساده و در عين حال، مفيد و جالب است.

قیمت : ۴۸۰۰ ریالچه می بینیم، چه هست

تاریخ تولید : ۱۳۶۲ • Category: آموزشی

در اين كتاب، به شيوه اي جالب، در دو صفحه پشت سر هم از كتاب، نشان داده مي شود كه خيلي از چيزها كه ما مي بينيم،‌شايد همانها نباشند كه اول فكر مي كنيم. براي رسيدن به واقعيت، گاه بايد كمي جستجو كرد و با دقت بيشتري به اطراف نگاه كرد.

قیمت : ۱۹۰۰ ریالفن تلخیص کتاب

تاریخ تولید : ۱۳۶۱ • Category: آموزشی

تلخيص كتاب يا هر نوشته ديگر عبارت است از خلاصه كردن آن و بيان اصل و هدف مطلب و مضمون كتاب به همراه ذكر نكات ضروري و برجسته، به گونه اي كه به اصل مطالب و هدف و پيام آن خدشه اي وارد نشود. بنابراين، تلخيص كتاب نوعي فن است كه داراي روش و ترتيب خاص خود مي باشد. اين فن نيز همچون فنون ديگر شامل مهارتهايي است كه با كسب آنها مي توان بر اين فن مسلط شد. در كتاب حاضر، هدف از تلخيص كتاب و انواع تلخيص و هدف از هر كدام مشخص شده است.

قیمت : ۲۰۰۰ ریالاصول و مبانی رشد

تاریخ تولید : ۱۳۶۰ • Category: آموزشی

براي مسئولان پرورشي و آموزشي، شناختن تواناييها، نيازها و و يژگيهاي رفتاري و خصوصيات رواني كودكان و نوجوانان از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين شناخت، ضمن درك بهتر كودكان و نوجوانان، زمينه هايي فراهم مي آورد تا در طرح و به كارگيري امكانات پرورشي و آموزشي، تفاوتها و ويژگيهاي آنان لحاظ گردد و سطح انتظارات متناسب با زمينه هاي واقعي در آنان تنظيم شود. كتاب حاضر، مجموعه مباحثي در اين زمينه، با استفاده ازشناخت و تجربيات دست اندركاران اين حوزه و نيز بر مبناي مطالعاتي در منابع غيرفارسي است.

قیمت : ۵۰ ریال