Archives for the ‘ مذهبی ’ Category

هنر مرثیه‌خوانی ۴

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: گروه سنی و, مذهبی
Tagged as:

از سدۀ چهارم هجری و با حمايت آل‌بويه، يكي از آيين‌های مذهبی ايران، يعني مرثيه‌خوانی، در اين سرزمين پا گرفت. تاريخ نشان مي‌دهد كه تا پيش از رواج خط موسيقی (نت) در ايران، اگر مرثيه‌خوانی مرسوم نبود، بيشتر آهنگ‌های موسيقی ايرانی از ميان رفته و فراموش شده بود. اشعار مرثيه و تعزيه كه بر پايۀ اوزان و الحان موسيقي ساخته شده بود بهترين وسيله براي حفظ موسيقی و آهنگ‌های ملي ايرانی بوده، و با توجه به رايج نبودن خطی براي ثبت گوشه‌ها و آهنگ‌ها، نقش بسيار مهمی در نگهداری و انتقال آنها به نسل‌های آينده ايفا كرده است. روشن است كه در اين ميان «هنرمندان مرثيه‌خوان» تا چه پايه در حفظ موسيقی اين سرزمين نقش داشته‌اند، مرثيه‌خوانی هنری بود كه دانستن موسيقی، تسلط بر ادبيات و شناخت شعر، احاطه بر تاريخ، آگاهی از رموز سخنوری، آشنايی با هنر تصويرسازی، شناخت اصول روانشناسی مخاطب و بسياري نكته‌های ديگر از اركان آن به شمار می‌رفت؛ يعنی آنچه امروزه كمتر مورد توجه كسانی است كه به اين هنر می‌پردازند. در اين مجموعه نويسندۀ پژوهشگر حاصل دانش و يافته‌های خود را بر پايۀ روش علمی در دوازده دفتر گردآوری كرده و با آوانگاری بسياری از نوحه‌های قديمی و نگارش آهنگ‌های آنها به خط موسيقی، هر دفتر را به يك دستگاه موسيقی اختصاص داده است، تا هم بخشی از ميراث فرهنگی محفوظ ماند و هم راه علاقمندان به اين هنر هموارتر گردد.

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریالهنر مرثیه‌خوانی ۳

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: گروه سنی و, مذهبی
Tagged as:

از سدۀ چهارم هجری و با حمايت آل‌بويه، يكي از آيين‌های مذهبی ايران، يعني مرثيه‌خوانی، در اين سرزمين پا گرفت. تاريخ نشان مي‌دهد كه تا پيش از رواج خط موسيقی (نت) در ايران، اگر مرثيه‌خوانی مرسوم نبود، بيشتر آهنگ‌های موسيقی ايرانی از ميان رفته و فراموش شده بود. اشعار مرثيه و تعزيه كه بر پايۀ اوزان و الحان موسيقي ساخته شده بود بهترين وسيله براي حفظ موسيقی و آهنگ‌های ملي ايرانی بوده، و با توجه به رايج نبودن خطی براي ثبت گوشه‌ها و آهنگ‌ها، نقش بسيار مهمی در نگهداری و انتقال آنها به نسل‌های آينده ايفا كرده است. روشن است كه در اين ميان «هنرمندان مرثيه‌خوان» تا چه پايه در حفظ موسيقی اين سرزمين نقش داشته‌اند، مرثيه‌خوانی هنری بود كه دانستن موسيقی، تسلط بر ادبيات و شناخت شعر، احاطه بر تاريخ، آگاهی از رموز سخنوری، آشنايی با هنر تصويرسازی، شناخت اصول روانشناسی مخاطب و بسياري نكته‌های ديگر از اركان آن به شمار می‌رفت؛ يعنی آنچه امروزه كمتر مورد توجه كسانی است كه به اين هنر می‌پردازند. در اين مجموعه نويسندۀ پژوهشگر حاصل دانش و يافته‌های خود را بر پايۀ روش علمی در دوازده دفتر گردآوری كرده و با آوانگاری بسياری از نوحه‌های قديمی و نگارش آهنگ‌های آنها به خط موسيقی، هر دفتر را به يك دستگاه موسيقی اختصاص داده است، تا هم بخشی از ميراث فرهنگی محفوظ ماند و هم راه علاقمندان به اين هنر هموارتر گردد.

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریالهنر مرثیه‌خوانی ۲

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: گروه سنی و, مذهبی
Tagged as:

از سدۀ چهارم هجری و با حمايت آل‌بويه، يكي از آيين‌های مذهبی ايران، يعني مرثيه‌خوانی، در اين سرزمين پا گرفت. تاريخ نشان مي‌دهد كه تا پيش از رواج خط موسيقی (نت) در ايران، اگر مرثيه‌خوانی مرسوم نبود، بيشتر آهنگ‌های موسيقی ايرانی از ميان رفته و فراموش شده بود. اشعار مرثيه و تعزيه كه بر پايۀ اوزان و الحان موسيقي ساخته شده بود بهترين وسيله براي حفظ موسيقی و آهنگ‌های ملي ايرانی بوده، و با توجه به رايج نبودن خطی براي ثبت گوشه‌ها و آهنگ‌ها، نقش بسيار مهمی در نگهداری و انتقال آنها به نسل‌های آينده ايفا كرده است. روشن است كه در اين ميان «هنرمندان مرثيه‌خوان» تا چه پايه در حفظ موسيقی اين سرزمين نقش داشته‌اند، مرثيه‌خوانی هنری بود كه دانستن موسيقی، تسلط بر ادبيات و شناخت شعر، احاطه بر تاريخ، آگاهی از رموز سخنوری، آشنايی با هنر تصويرسازی، شناخت اصول روانشناسی مخاطب و بسياري نكته‌های ديگر از اركان آن به شمار می‌رفت؛ يعنی آنچه امروزه كمتر مورد توجه كسانی است كه به اين هنر می‌پردازند. در اين مجموعه نويسندۀ پژوهشگر حاصل دانش و يافته‌های خود را بر پايۀ روش علمی در دوازده دفتر گردآوری كرده و با آوانگاری بسياری از نوحه‌های قديمی و نگارش آهنگ‌های آنها به خط موسيقی، هر دفتر را به يك دستگاه موسيقی اختصاص داده است، تا هم بخشی از ميراث فرهنگی محفوظ ماند و هم راه علاقمندان به اين هنر هموارتر گردد.

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریالهنر مرثیه‌خوانی ۱

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: گروه سنی و, مذهبی
Tagged as:

از سدۀ چهارم هجری و با حمايت آل‌بويه، يكي از آيين‌های مذهبی ايران، يعني مرثيه‌خوانی، در اين سرزمين پا گرفت. تاريخ نشان مي‌دهد كه تا پيش از رواج خط موسيقی (نت) در ايران، اگر مرثيه‌خوانی مرسوم نبود، بيشتر آهنگ‌های موسيقی ايرانی از ميان رفته و فراموش شده بود. اشعار مرثيه و تعزيه كه بر پايۀ اوزان و الحان موسيقي ساخته شده بود بهترين وسيله براي حفظ موسيقی و آهنگ‌های ملي ايرانی بوده، و با توجه به رايج نبودن خطی براي ثبت گوشه‌ها و آهنگ‌ها، نقش بسيار مهمی در نگهداری و انتقال آنها به نسل‌های آينده ايفا كرده است. روشن است كه در اين ميان «هنرمندان مرثيه‌خوان» تا چه پايه در حفظ موسيقی اين سرزمين نقش داشته‌اند، مرثيه‌خوانی هنری بود كه دانستن موسيقی، تسلط بر ادبيات و شناخت شعر، احاطه بر تاريخ، آگاهی از رموز سخنوری، آشنايی با هنر تصويرسازی، شناخت اصول روانشناسی مخاطب و بسياري نكته‌های ديگر از اركان آن به شمار می‌رفت؛ يعنی آنچه امروزه كمتر مورد توجه كسانی است كه به اين هنر می‌پردازند. در اين مجموعه نويسندۀ پژوهشگر حاصل دانش و يافته‌های خود را بر پايۀ روش علمی در دوازده دفتر گردآوری كرده و با آوانگاری بسياری از نوحه‌های قديمی و نگارش آهنگ‌های آنها به خط موسيقی، هر دفتر را به يك دستگاه موسيقی اختصاص داده است، تا هم بخشی از ميراث فرهنگی محفوظ ماند و هم راه علاقمندان به اين هنر هموارتر گردد.

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریالآشنایی با ده تفسیر قرآن کریم (ازمجموعه گنجینه متون دینی)‏

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: گروه سنی و, مذهبی
Tagged as:

كتاب حاضر با بررسي تفسير و معرفي تفاسير مهم اهل تسنن و تشيع بر قرآن كريم، خلاصه‌اي از ده تفسير مختلف را در اين حوزه گسترده و ارزشمند ديني ارائه مي‌دهد. مجموعه گنجينه متون مذهبي با هدف آشنا ساختن نوجوانان و جوانان با گنجينه‌هاي ارزشمند فرهنگي در حوزه علوم اسلامي فراهم آمده است. اين مجموعه با معرفي نويسنده هر متن و ويژگي‌هاي مهم كار او و نيز شرح واژه‌ها و مفاهيم دشوار، در پي آن است تا پلي باشد براي توجه بيشتر و رجوع به منابع اصلي در حوزه گنجينه‌هاي علوم اسلامي.

قیمت : ۲۱۰۰۰ ریالمحمد(ص) رسول خدا

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: گروه سنی و, مذهبی
Tagged as:

كتاب حاضر كه خلاصه‌اي از زندگي پيامبر اسلام براي مخاطبان كودك و نوجوان است توسط نويسنده‌اي غيرمسلمان نگاشته شده است. نويسنده كتاب كوشيده است تا برخلاف بيشتر مستشرقان و اسلام‌شناسان غربي، با نگاهي همدلانه و از درون به موضوع كتاب، روايتي واقع‌بينانه از زندگي پيامبر اسلام و ظهور آخرين دين الهي ارائه دهد. ويژگي مهم ديگر كتاب، تصاوير زيباي آن است كه تحت تاثير تصاوير كتاب «معراج‌نامه» اثر ميرحيدر شكل گرفته‌اند. مترجم كوشيده است تا با برطرف ساختن ضعف‌هاي اندك کتاب كه بيشتر در موارد تاريخي و برخي مفاهيم پايه‌اي در دين اسلام رخ داده است بر اعتبار اين كتاب ارزشمند بيفزايد.

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریالهفت قدم تا خدا (از مجموعه کتاب‌های اندیشه)

تاریخ تولید : ۱۳۸۵ • Category: داستان, گروه سنی ه, مذهبی
Tagged as:

در ميدان زندگي مي‌دويم تا زودتر برسيم؛ در حالي كه گاهي نمي‌دانيم در چه راهي قدم گذاشته و به سوي كدام مقصد مي‌رويم. كتاب حاضر از سري «كتاب انديشه» در موضوع خداشناسي تلاشي است هم در جهت خودشناسي و هم خداشناسي و نيز توضيح چگونگي حركت شايسته اين خود به سوي خدا. «كتاب انديشه» بهانه‌اي است براي فكر كردن و فهميدن؛ براي يافتن «راه» و شناختن «مقصد». اين مجموعه مباحث ديني را به زباني ساده و روان بيان مي‌كند تا زمينه‌اي براي عميق‌تر شدن بينش نوجوانان فراهم آيد.

قیمت : ۹۰۰۰ ریالگزیدۀ نفس‌المهموم (ازمجموعۀ گنجینۀ متون دینی)

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: گروه سنی و, مذهبی
Tagged as:

‏‏«نفس‌المهموم» نام يكي از مهمترين كتاب‌هاي شيخ عباس ‏قمي ـ مؤلف كتاب‌ مشهور ‏‏«مفاتيح‌الجنان» ـ است كه تا امروز نيز اهميت و اعتبار ‏خود را از دست نداده است و روز به روز بيشتر مورد ‏استقبال قرار مي‌گيرد.‏ موضوع اين كتاب، قيام كربلا، حوادث روز عاشورا و ‏ماجراهاي پس از آن است. اين كتاب مهمترين مقتل نوشته ‏شده دردوران معاصر است كه خواننده عادي را از ‏مراجعه به ساير كتاب‌ها درباره تاريخ عاشورا بي‌نياز ‏مي‌كند.‏ مجموعۀ گنجينۀ متون مذهبي با هدف آشنا ساختن نوجوانان ‏و جوانان با گنجينه‌هاي ارزشمند فرهنگي در حوزه علوم ‏اسلامي فراهم آمده است. اين مجموعه با معرفي نويسندۀ ‏هر متن و ويژگي‌هاي مهم كار او و نيز شرح واژه‌ها و ‏مفاهيم دشوار، در پي آن است تا پلي باشد براي توجه ‏بيشتر و رجوع به منابع اصلي در حوزه گنجينه‌هاي علوم ‏اسلامي

قیمت : ۱۳۵۰۰ ریالگزیدۀ تفسیر کشف‌الاسراروعُدَه الابرار(ازمجموعۀ گنجینۀ متون دینی)

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: گروه سنی و, مذهبی
Tagged as:

اين كتاب مهمترين اثر ابوالفضل رشيد‌الدين ميبدي از ‏دانشمندان بزرگ مذهبي و از پيروان ‏‏«شافعي» در فقه است. تفسير كشف‌الاسرار كه بيانگر توان ‏علمي و معنوي و ادبي ميبدي مي‌باشد در ده مجلّد به چاپ ‏رسيده است. دستمايه ميبدي براي تأليف اين تفسير ‏عظيم، تفسير بسيار مختصر و موجزي بود كه خواجه‌عبدالله ‏انصاري، دانشمند عارف و حنبلي مذهب، نوشته بود و ‏ميبدي نيز همچون انصاري در تفسير خود سخنان مسجع را ‏به كار گرفت و در تنظيم مطالب و زبان ارائه آنها، ‏نهايت ذوق و سليقه را به خرج داد. از ويژگي‌هاي مهم ‏اين تفسير گرانقدر مي‌توان به ترجمه قرآن كريم به زبان ‏فارسي روان و زيبا، بهره‌گيري از سخنان امام علي(ع) و ‏فرزندان او در شرح و بيان آيات، شأ ن نزول آيات و ‏طرح مسائل فقهي و كلامي، بحث‌هاي لغوي و صرفي و نحوي ‏فراهم آوردن مجموعه‌اي از اصطلاحات عرفاني و شرح آنها، ‏ارائه نمونه‌هاي عالي ادبي در فصاحت و بلاغت ادب فارسي ‏و... اشاره كرد.‏ گزيدۀ تفسير كشف‌الاسرار وعُدَة الابرارازمجموعۀ گنجینۀ متون دینی و مقدمه ای است برای رجوع به منابع اصلی درحوزۀ تحقیقات علوم اسلامی.

قیمت : ۱۰۵۰۰ ریالگزیده‌هایی از تفسیر مجمع‌البیان (از مجموعۀ گنجینۀ متون دینی)

تاریخ تولید : ۱۳۸۴ • Category: گروه سنی و, مذهبی
Tagged as:

مفسران قرآن مجيد در هر قرني و تا عصر حاضر تفسيرهاي ‏گوناگوني بر اين كتاب الهي نوشته‌اند كه هر كدام از ‏جهتي حايز اهميت است. هر كدام از مفسران، به دليل ‏تسلط در علمي خاص، علاقه و ذوق شخصی، يا موقعيت زماني ‏و مكاني خويش، به جنبه‌اي از جنبه‌هاي گوناگون تفسير ‏توجه بيشتري كرده‌اند. به اين ترتيب، در طول زمان ‏تفسيرهاي گوناگون با سبك‌هاي مختلف نگاشته شده است. ‏نويسنده تفسير «مجمع‌البيان» ابو علی فضل بن حسن بن فضل طبرسی اگرچه بيشترين علوم و فنون ‏زمان خود را در تفسير خود به كار گرفته است، اما ‏كاربرد فنون و ظرايف ادبي در كار او جلوه‌اي بارزتر ‏دارد، چنانكه مي‌توان آن را تفسيري ادبي ناميد.‏ مجموعه گنجينه متون مذهبي با هدف آشنا ساختن نوجوانان ‏و جوانان با گنجينه‌هاي ارزشمند فرهنگي در حوزه علوم ‏اسلامي فراهم آمده است. اين مجموعه با معرفي نويسنده ‏هر متن و ويژگي‌هاي مهم كار او و نيز شرح واژه‌ها و ‏مفاهيم دشوار، در پي آن است تا پلي باشد براي توجه ‏بيشتر و رجوع به منابع اصلي در حوزه گنجينه‌هاي علوم ‏اسلامي.‏

قیمت : ۱۰۰۰۰ ریال