Archives for the ‘ مذهبی ’ Category

نماز

تاریخ تولید : ۱۳۶۴ • Category: مذهبی

مجموعه “بياض“ طي دفترهايي به شرح و بيان مفاهيم اصيل و اساسي در باورها و اعتقادات شيعيان مذهب جعفري مي پردازد. اين مفاهيم و باورها كه گاه شكل “ورد“ و “ذكر“ پيدا مي كنند، زيرساز تفكر شيعي را ارائه مي دهند. مطالب دفترهاي اين مجموعه به شكل مختصر، اما عميق و سودمند، جمع آوري شده و به جانبازان جبهه هاي نبرد اسلامي و همه مردم تقديم شده است.

قیمت : ۲۵۰ ریالاندوه برادر

تاریخ تولید : ۱۳۶۳ • Category: مذهبی

پنج ماه تمام بود كه مرد راه مي آمد، يكه و تنها. در اين پنج ماه ، جز براي نماز و غذا و استراحت جايي توقف نكرده بود. مي گفتند كه حاكم جديد شهر مردي جدي و پركار است. بنابراين، حتما به مالياتها هم خواهد رسيد و مرد در همه عمر مالياتي نپرداخته بود. او خمس و زكاتش را بي كم وكاست براي امام مي فرستاد و ذره اي ماليات به حكومت ظالم و غاصب نداده بود. در ايام حج، خدمت حضرت “موسي بن جعفر“ رسيده و راه چاره را از او پرسيده بود. امام پس از شنيدن حرفهاي او نامه اي سربسته براي والي جديد نوشته بود. او وقتي به شهر رسيد، بلافاصله به در خانه والي رفت و با نگراني و اضطراب در زد. آنگاه... .

قیمت : ۶۰۰ ریالنگرشی بر تربیت اسلامی

تاریخ تولید : ۱۳۶۳ • Category: مذهبی

”تربيت”‌ كلمه اي مطلق نيست؛ معناست، معنايي جهت دار كه معرف دو اصل است: ١- سلامت وجود، سلامتي نفساني، سلامتي عقلي، سلامتي رغبتي ٢- حركت وجود، حركتي به سوي رشد شايسته و والايي كتاب حاضر، با حجم اندك خود، در پي بيان همين معاني است و در پرتو مفاهيم عاليه آيات و بويژه احاديث معصومين ”تربيتي مكتبي” را مطرح مي نمايد.

قیمت : ۳۰ ریالمؤمن کیست؟ و ایمان چیست؟

تاریخ تولید : ۱۳۶۲ • Category: مذهبی

ايمان باور قلبي است كه ما را متوجه جهتي مي كند و بدان برمي انگيزد و عزم ما را بدان سو مي كشاند و حركت و عمل ما را شكل مي دهد. اگر موضوع چنين باوري، همين زندگي گذر باشد، يا منفعتها و كار و شهرت، يا چيزهاي ديگري از اين قبيل، اينها همه سردر خود دارند و آدمي را در درون خود به بن بست و افسردگي مي كشانند و جان را در پيله دربسته اي خفه مي سازند. اما ايمان حقيقي رابطه اي از اعماق جان آدمي است به حقايقي كه آدمي را روشن و سبك سازد، از وابستگيها برهاند، رشد و كمال بخشد و او را بدرستي معنا كند. در كتاب حاضر، بر اساس قرآن و ديگر منابع فرهنگ اسلامي به چنين مباحثي پرداخته شده است.

قیمت : ۵۰۰ ریالجزء سی ام قرآن مجید

تاریخ تولید : ۱۳۶۱ • Category: مذهبی

هر چقدر فضاي ذهن و حافظه‌ آدمي از گنجينه سخنان آسماني سرشارتر باشد، دستاويزهاي او در دشواريها و بحرانهاي زندگي بيشتر و استوارتر است. چاپ جزء سي ام قرآن مجيد، با كلمات خوانا و روشن، نيز به همين منظور صورت گرفته تا حمل و دسترسي مداوم به آن نيز آسانتر باشد.

قیمت : ۰ ریالآفرینش فیل

تاریخ تولید : ۱۳۶۱ • Category: مذهبی

مطالب اين كتاب، بازنويسي و خلاصه قسمتي از سخنان ارزشمند حضرت امام جعفر صادق(ع) به يكي از شاگردانش به نام مفضل است. با مطالعه سخنان كوتاه امام، متوجه مي شويم كه خلقت هرچيز در جهان هستي بر مبناي هدف و حساب و كتابي بوده است كه با فكر و انديشه در آن، مي توان به شناخت بهتري از آفريدگار توانا دست يافت.

قیمت : ۶۰ ریالآفرینش پرندگان دراز پا

تاریخ تولید : ۱۳۶۱ • Category: مذهبی

مطالب اين كتاب، بازنويسي و خلاصه قسمتي از سخنان ارزشمند حضرت امام جعفر صادق(ع) به يكي از شاگردانش به نام مفضل است. با مطالعه سخنان كوتاه امام، متوجه مي شويم كه خلقت هرچيز در جهان هستي بر مبناي هدف و حساب و كتابي بوده است كه با فكر و انديشه در آن، مي توان به شناخت بهتري از آفريدگار توانا دست يافت.

قیمت : ۱۳۰۰ ریالاخلاق و انسان «از دیدگاه قرآن»

تاریخ تولید : ۱۳۶۱ • Category: مذهبی

تعريف اخلاق و وجود و كمال انسان در مكاتب، مذاهب و اقوام مختلف، متفاوت است. صرف نظر ازناتواني انسان در شناخت حقيقي خويش و تعيين و تعريف راهي براي رشد و سعادت خود، وقتي غرضها و مرضها هم در كار مي آيد، بر ابهام و پيچيدگي تعاريف و مفاهيم افزوده مي شود. لذا، بهترين راه جهت شناخت انسان و دستيابي به “اصول اخلاقي“ بايسته او، چنگ زدن به كلام خداوند است، و كلام رسول و امامان پاك مكتب حق.

قیمت : ۸۰۰۰ ریالباغبان باغستانهای توحید

تاریخ تولید : ۱۳۶۰ • Category: مذهبی

مسافر خسته در گرماي سوزان خورشيد كوير در ذهن خود دل به رؤياي بركة آبي زلال و سايه سار نخلي چند داده بود و به سوي مردابها روان بود و آنها را به قصد رسيدن به مدينه، يكي يكي پشت سر مي گذاشت. در حومه مدينه، چشمش به نخلستاني افتاد و جوي آبي. بدان سو رفت و در آن، باغباني ديد كه با شكوهي معنوي در حال كاركردن در آنجا بود. باغبان او را به سفره خود مهمان كرد، اما مسافر گرسنه با ديدن نان بسيار خشک باغبان از او تشکر کرد و به سوي مدينه روان شد. در آنجا بود که ... .

قیمت : ۶۰ ریالطاووس

تاریخ تولید : ۱۳۶۰ • Category: مذهبی

كتاب حاضر، ترجمه آزاد سخن پيشواي متقيان درباره طاووس است. اين پرنده ‌زيبا در كلام مولا به گونه اي توصيف مي شود كه فهم عاليترين و دقيقترين نكات توحيد در كنارآن آسان و راحت مي گردد و خلاقيت دست پرتوان قادر متعال در پيش چشم خواننده عينيت مي يابد. اميرمؤمنان در سخنان خود، در كنار بررسي مسائل سياسي، اجتماعي و انساني، جا به جا به رموز طبيعت نيز پرداخته و بسياري از زيباييهاي آفرينش و رمزگشايي از اسرار آن را نشان داده است.

قیمت : ۲۱۰ ریال