نمایندگی های فروش استان همدان

• ۱۳۸۸ • نمایندگی‌های فروش تولیدات کانون
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

استان همدان

ردیف

نام مرکز فرهنگی و هنری

آدرس

تلفن با کد شهر

۱

فروشگاه مرکزی

میدان بابا طاهر-جنب ساختمان کانون پرورش فکری

۴۲۲۰۰۷۰-۰۸۱۱۴۲۲۳۰۲۳

۲

ملایر- فورشگاه شماره ۱

خیابان امیر کبیر-جنب ساختمان کانون پرورش فکری

۲۲۴۹۴۹۶ – ۰۸۵۱