اختصاص بخشی از تولیدات مرکز سرگرمیهای سازنده جهت ارائه به مراکز فرهنگی

• ۱۳۸۹ • تازه های تولید
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

اختصاص سهمیه ۱۰۰۰ عددی از تولیدات مرکز سرگرمیهای سازنده جهت ارائه به مراکز فرهنگی در شورای سرگرمیهای سازنده تصویب شد.
این گروه از تولیدات در آینده‌ای نزدیک با قید عبارت غیر قابل فروش در اختیار مراکز فرهنگی قرار می‌گیرد تا اعضای کودک و نوجوان مراکز، علاوه بر آشنایی با کتابهای کانون با سرگرمیهای کانون نیز آشنا شوند.