انتشار ۳ کتاب از «مجموعه کتاب های جادویی کوچک» با عنوان های، فروشگاه، حیوانات دست آموز و اسباب بازی ها

• ۱۳۸۹ • تازه های تولید
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب


در این کتاب ها، خردسالان با اسباب بازی ها، حیوانات خانگی و میوه های مختلف آشنا می شوند.
کودکان با بیرون کشیدن کارت های هر صفحه که ابتدا بی رنگ هستند، رنگ های زیبایی را پیش چشمان خود ظاهر می کنند.