انتشار دو کتاب مصور از مجموعه کتاب کوچک چرخان با عنوان های «کی توی باغ زندگی می کند؟» و «کی توی دریا زندگی می کند؟»

• ۱۳۸۹ • تازه های تولید
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب


کودکان با چرخاندن کارتهای کنار هر صفحه ضمن بازی؛ با موجودات دریایی مختلف و جانورانی که در باغ زندگی می کنند آشنا می شوند.
این کتاب های آموزشی با کتابسازی زیبا و جالب، همراه با تصاویر رنگی و شاد می توانند کودکان را همراه با بازی، سرگرم کنند.