وزنه بردار

شيادي در هيئت يك قهرمان ظاهر مي شود ولي نمي تواند وزنه اي را بلند كند. هدف او هم در واقع بلند كردن وزنه نيست. او شيفته خودنمايي است. ديوانه غريو هورا و كف زدنهاي ممتد تماشاگر… و ناگزير به شيادي و فريب دست مي زند. به جاي بلند كردن وزنه. روي آن بالانس مي زند و حركاتي را انجام مي دهد. او مدال را مي برد. اما چه كسي را فريب داده است؟ خودش يا مردم را ؟