پسر، ساز و پرنده

پسري سازي را پيدا مي كند و كوشش مي كند با ساز نواي مطلوب خويش را بنوازد ولي موفق نمي شود و درصدد برمي آيد از ديگران كمك بگيرد. پسرك براي نواختن ساز با افراد مختلف برخورد مي كند… .