شهر خاکستری

• ۱۳۵۱ • پویانمایی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
شهر خاکستری
خلاصه داستان:

یک مرد سبز به شهری می رود که هیچ رنگی ندارد و شهر خاکستری نامیده می شود. مرد سبز با خود یک گل دارد. ساکنان آن شهر هرگز گلی ندیده اند. مرد سبز می خواهد که مردم آن گل را دوست بدارند و آن را پرورش دهند. مردم با این اعتقاد که تنها آدمهای سبز می توانند گل پرورش دهند به گلکاری تن نمی دهند. مرد سبز از شهر می رود و گل خراب می شود. اما یک بچه کوچک به گلکاری می پردازد.

نام فیلم:

شهر خاکستری

نوع:

پویانمایی ـ داستانی

موضوع:

تمثیلی,اخلاقی,تربیتی

قطع فیلم:

٣٥ میلی متری

مدت فیلم:

٧ دقیقه

تاریخ تولید:

١٣٥١

کارگردان:

فرشید مثقالی

نویسنده:

فرشید مثقالی

پویانما:

فرشید مثقالی


Tagged as:

پخش نمونه اثر