چقدر می دونم؟

كودك مي خواهد به راز سلسله اعداد پي ببرد و دانش خود را در اين باره با دنياي واقعي مطابقت دهد. معلم سرگرم آموزش اعداد بنيادي به كودك است و زندگي پرسش هايي پيش چشم كودك مي آورد و او سعي مي كند تا از طريق آموخته هاي خود براي آنها پاسخي پيدا كند. كودك خواهان دانش بيشتر است. اما در هر مرحله آموزش با سوالهاي تازه تري روبرو مي شود كه او را به فكر. پرسش و در نتيجه آموختن مسئله يي ديگر مي كشاند اما هميشه پرسشي باقي مي ماند