رنگین کمان

رنگين كمان طرح تلاش وجود پوينده و پاكيزه اي است كه مي كوشد تا رنگ و نور را به ناهنجاري هاي پيرامون خويش نفوذ دهد. لكن نيروي ناچيز او عاقبت مقهور محيطش مي شود. اما باز دستي هست كه مشعل افتاده را از زمين برگيرد و بر راه تاريك خطي از نور ترسيم كند.