سیاه پرنده

پرنده اي سياه و بزرگ مردم را آزار و اذيت مي كند. وقتي مردم پرنده را مي كشند. يك پسر بچه جوجه آن پرنده را برمي دارد و آن را بزرگ مي كند. بدليل اينكه اين پرنده در بين انسانها رشد كرده است. مي تواند مورد استفاده مفيد قرار گيرد.