کرم خیلی خیلی خوب

داستان كرمي است كه مي خواهد مورد تاييد همه قرار گيرد و بدين منظور بهر طريقي روي مي آورد و در نهايت زير بار زندگي كرم وار خود جان مي دهد.