شهری دیگر

اين فيلم بر پايه نقاشيهايي از كودكاني كه عضو كتابخانه هاي كانون بوده اند. ساخته شده است. آنها شهر فرنگي را تماشا مي كنند كه نقاشيهاي خودشان را نمايش مي دهد.