استقلال

دو نفر بر روي سياره اي زندگي مي كنند كه به طور مساوي مرزبندي و تقسيم شده است. كم كم بين اين دو نفر بر سر مرزبندي سياره مشكلاتي به وجود مي آيد