گیج

مردي از هياهوي شهر به طبيعت آرام مي گريزد. اما ناخواسته خود در آن مكان شهري جديد را پايه گذاري مي كند.