دوباره نگاه کن

اين فيلم جستجويي است براي اشكال انساني و حيواني در طبيعت. درست مثل تخيل كودكي كه داستاني مرتبط با قالب طبيعت. اشكال و احجام و ارتباط آنها در ذهن خود مي سازد