من هم می توانم

اين فيلم درباره پسري است كه رفتارهاي حيوانات مختلف را تقليد مي كند. با اين عمل كودكانه. او خود را با حيوانات مقايسه مي كند. در پايان متوجه مي شود كه تفاوت حقيقي بين انسان و بقيه موجودات. قدرت تفكر است.