مداد بنفش

اين فيلم داستان كودكي است كه دنيايي براي خودش در تخيلش مي آفريند و با اين كار مرز ميان واقعيت و خيال را از بين مي برد.