مزاحم ها

ساعت قرار است كه مرد را در ساعت معيني از خواب بيدار كند. براي انجام اين وظيفه. ساعت از خروس مي خواهد كه او را سر وقت بيدار كند. و خروس نيز از ضبط صوت مي خواهد و ضبط صوت از… بهرحال هيچ كس نبايد مزاحم افرادي بشود كه خواب هستند.