از جهات مختلف

تمام مسائل و موضوعات مي توانند از نقطه نظرات مختلف ديده شوند كه منجر به كشف حقايق نوين و تازه اي مي شود. اين فيلم در تلاش است تا شيوه نگاه كردن به جنبه هاي مختلف يك چيز را بياموزد.