تقلید

در پشت يك كارخانه بزرگ، غول كاپيتاليسم در كمين نشسته است تا آدمها را وادارد با تقليد از يكديگر مشكل هاي خود را تغيير دهند. اين غول براي اين تقليد و تغيير شكل ها، چيزهاي جديدي را در اختيار آدمها قرار مي دهد. اين بار طعمه هاي غول بچه هايي هستند كه اشتياقشان براي تغيير، آنها را به سوي تغيير هويت به وسيله تكنولوژي سوق مي دهد.