دندان درد (بهداشت دندان)

محمدرضا معمولا دندانهايش را مسواك نمي زند. در نتيجه دندان درد گرفته و مجبور مي شود كه به دكتر برود. دكتر درباره دندان. راههاي سالم نگهداشتن آن و چگونگي مسواك زدن صحبت مي كند