یک قطره خون. یک قطره نفت

اين فيلم نفت و مشتقات آن را با تصاويري ساده معرفي مي كند و به اهميت اين ثروت مهم و حياتي از ديدگاههاي متفاوت مي پردازد.