قالی

فيلمي درباره قالي و قاليبافي است كه در آن از كودكي از طريق نقش هاي قالي به دنبال روياهايش مي رود.