ثارالله

اين فيلم بر اساس يك نقاشي ساخته شده است. سربازي شهيدشده و برادر كوچكش در كنار او نشسته است.