آزادی امریکایی

فيلمي انيميشن كه ارزش هاي آمريكايي را به هجو مي كشد و از مجسمه آزادي آمريكا تصاوير گوناگوني ارائه مي دهد.