قوای مسلح

اين فيلم برپايه پيام امام خميني(ره) ساخته شده و پيرامون سپاه و ارتش است