جرم ما این است…

مستند كوتاهي كه لحظه هاي دشوار جنگ تحميلي با تصاوير مختلف نشان مي دهد