درخت سیب

درخت سيبي بر مرز مزرعه هاي دو كشاورز مي رويد. درخت بار مي دهد. آنها مي توانند سيب ها را تقسيم كنند. اما طمع و غرور مانع مي شود و درگيري هاي اين دو كشاورز ماجراهايي مي آفريند.