راست قامتان

در مناطق جنگ زده ايران نخل هايي مي رويد. تانك هاي دشمن با نارنجكهاي دستي يكي پس از ديگري نابود مي شوند. دشمن بيچاره نمي داند كه چه كسي اين كار را مي كند. درخت ها تبديل به نارنجك مي شود. نخل ها سمبل مقاومت ايرانيان هستند كه هر بار به شكلي ظاهر مي شوند