درسی برای گنجشک کوچولو

گنجشك كوچولو شيفته زيبايي خورشيد مي شود. پس از مدتي. ابري سياه و بزرگ خورشيد را مي پوشاند. گنجشك كوچولو فكر مي كند كه خورشيد مرده است. پس به سراغ مادرش مي رود و از اين اتفاق مي گويد. مادر براي او توضيح مي دهد كه خورشيد هرگز خاموش نمي شود. يك ابر تنها مدت كوتاهي مي تواند آن را بپوشاند و پس از آن. خورشيد خواهد درخشيد.