بازگشت

كلاغي تنها كه از سرما و برف در رنج است. تصميم مي گيرد كه راحتي و آسايش درون قفس را تجربه كند. كلاغ آنچه را كه مي خواهد بدست مي آورد. با فرا رسيدن بهار او صداي پرندگان آزاد را مي شنود كه بهار را جشن مي گيرند. كلاغ ارزش آزادي را زماني مي فهمد كه بدست آوردن آن مشكل است