کوزه گر

كوزه گري سعي مي كند كه بهترين شاهكارش را خلق كند. او با تمام وجود كار مي كند و در پايان خودش را فداي كارش مي كند