در کنار هم، با هم

موجودي مزاحم، بازي موجودات ديگر را به هم مي زند و آنها را پراكنده مي سازد. سرانجام، با كمك خورشيد او تغيير هويت مي دهد و همبازي آنها مي شود