فاخته تنها

فاخته اي تنها كه آواز خودش را دوست ندارد. سعي مي كند از آواز ديگران تقليد كند و وقتي بقيه پرندگان او را مسخره مي كنند. او آواز خودش را هم فراموش مي كند. سرانجام با شنيدن صداي فاخته اي ديگر مي فهمد كه صداي خودش از بقيه بهتر است