سکوت بی موقع

مريم و زهرا در حياط مشغول بازي هستند. آنها با هم اختلاف پيدا مي کنند و کلاغ ها با بهره گرفتن از اين فرصت، انگورهاي باغچه را غارت مي کنند. در اين ميان گربه هم براي شکار ماهي لب حوض مي آيد که… .